Hậu Giang ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung

(BĐT) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn Tỉnh. Theo đó, Danh mục bao gồm: Bản quyền phần mềm dùng chung của Tỉnh và các dịch vụ liên quan đến bản quyền phần mềm dùng chung của Tỉnh; Xe ô tô (trừ xe ô tô thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia quy định tại Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 2 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

UBND tỉnh Hậu Giang cũng quy định, việc mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc Danh mục mua sắm tập trung được áp dụng cách thức ký thỏa thuận khung.

Nguồn kinh phí thực hiện mua sắm tập trung tại Hậu Giang được quy định thuộc kinh phí được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị; nguồn công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA; nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc nguồn ngân sách nhà nước mà nhà tài trợ không có yêu cầu mua sắm khác; nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; nguồn kinh phí từ Quỹ Tài chính nhà nước ngoài ngân sách; nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập.

Văn Huyền