Đưa pháp luật về đấu thầu vào cuộc sống

“Sau khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2014,

Phản ánh của Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An:

 

“Sau khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2014, UBND Tỉnh đã ban hành Công văn số 4256/UBND-TM ngày 20/6/2014 gửi các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn Tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Đấu thầu năm 2013. Cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu tại tỉnh Nghệ An đã tổ chức triển khai, hướng dẫn áp dụng các văn bản pháp luật mới về đấu thầu với 8 lớp tập huấn.

 

Cụ thể, 2 lớp được tổ chức tại TP. Vinh với số lượng hơn 980 học viên, đối tượng là Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND Tỉnh, Văn phòng UBND Tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Tỉnh; các Sở, ban, ngành cấp Tỉnh; UBND cấp huyện; Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An; các chủ đầu tư trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã; các doanh nghiệp lớn hoạt động trên lĩnh vực tư vấn và xây dựng trên địa bàn… 6 lớp được tổ chức cho UBND các huyện, các sở có nhu cầu đăng ký với số lượng 900 học viên, đối tượng là Lãnh đạo UBND huyện, các phòng ban trực thuộc UBND huyện, đại diện UBND xã và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

 

Tóm lại, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức phổ biến, quán triệt thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP một cách rộng rãi tới hầu hết các đối tượng tham gia hoạt động đấu thầu của Tỉnh, từ cán bộ quản lý đến cán bộ chuyên môn nghiệp vụ”.

Nguyệt Minh (thực hiện)

 

ngocthanh