Đơn giản quy trình lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất

(BĐT) - Theo Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, việc công bố thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất sẽ được lồng ghép với quá trình đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư (sơ tuyển). 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Căn cứ vào số lượng nhà đầu tư quan tâm và đáp ứng các tiêu chí sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, xác định việc giao đất, cho thuê đất theo quyết định chủ trương đầu tư hoặc đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư.

Cụ thể, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố thông tin dự án, trường hợp chỉ có 1 nhà đầu tư quan tâm và đáp ứng các tiêu chí đánh giá sơ bộ, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật khác có liên quan.

Trường hợp có từ 2 nhà đầu tư trở lên quan tâm và đáp ứng các tiêu chí đánh giá sơ bộ, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế hoặc trong nước.

Theo một cán bộ phụ trách công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM, nội dung sửa đổi này của Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP sẽ tiết kiệm thời gian, giảm thủ tục trong đấu thầu, có sự kết nối, hài hòa với Luật Đầu tư, Luật Đất đai và một số pháp luật khác có liên quan.             

Minh Thư