Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đấu thầu

Cắt giảm chi phí lên tới 98 - 100% là những con số ấn tượng khi thực hiện Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực đấu thầu vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành về việc đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Cắt giảm chi phí lên tới 98 - 100% là những con số ấn tượng khi thực hiện Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực đấu thầu vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành về việc đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

IMG

Thực hiện đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu thầu sẽ tiết kiệm tối đa các chi phí trong đấu thầu

Cắt giảm thủ tục giải quyết kiến nghị trong lựa chọn nhà thầu

Đối với nhóm thủ tục giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu (LCNT), nội dung đơn giản hóa là sẽ giảm bớt 1 cấp bên mời thầu trong giải quyết kiến nghị về các vấn đề trong quá trình LCNT. Để giảm bớt TTHC, các quy định về giải quyết kiến nghị đã được sửa đổi trong Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về LCNT (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014). Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao Cục Quản lý đấu thầu nghiên cứu, sửa đổi các nội dung nêu trên trong các Thông tư hướng dẫn có quy định giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình LCNT. Lợi ích nổi trội của phương án đơn giản hóa này tiết kiệm được 460.000 đồng, tương đương với tỷ lệ cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC là 100%.

 

Tương tự, nhóm thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả LCNT cũng đạt tỷ lệ cắt giảm chi phí là 100%, tiết kiệm được là 460.000 đồng. Theo đó, nội dung đơn giản hóa TTHC này là giảm bớt 1 cấp bên mời thầu trong giải quyết kiến nghị về kết quả LCNT. Hiện các quy định nêu trên đã được sửa đổi tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và sẽ được nghiên cứu, sửa đổi trong các Thông tư hướng dẫn có quy định giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình LCNT. 

 

Đơn giản hóa thủ tục lập kế hoạch  lựa chọn nhà thầu

 Trong lập kế hoạch LCNT, phương án đơn giản hóa TTHC là cắt giảm chi phí lên tới 98%. Theo đó, bên mời thầu tự đăng tải Kế hoạch LCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (quy định tại Điều 8 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13), mà không phải đến Báo Đấu thầu để đăng tải. Lý do của nội dung đơn giản hóa TTHC này là để giảm TTHC, tăng cường tính minh bạch khi áp dụng công nghệ thông tin trong đấu thầu.

 

Để thực thi nội dung đơn giản hóa TTHC này, Bộ KH&ĐT đề nghị Cục Quản lý đấu thầu tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/2/2009 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT hướng dẫn lập kế hoạch LCNT. Điều đáng chú ý là lợi ích của phương án đơn giản hóa TTHC này là tiết kiệm được 490.000 đồng, tương đương với tỷ lệ cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC là 98% (chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa là 500.000 đồng, sau khi đơn giản hóa là 10.000 đồng).

 

Đơn giản hóa quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu

Đối với thủ tục đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT), nội dung đơn giản hóa TTHC là sẽ bổ sung các quy định chi tiết liên quan đến hướng dẫn đánh giá theo các phương pháp đánh giá HSDT mới (quy định tại Điều 39 và Điều 40 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13) trong các Thông tư hướng dẫn mẫu HSMT. Mục đích của việc đơn giản hóa TTHC này là để bảo đảm thuận tiện cho chủ đầu tư, bên mời thầu trong việc thực hiện đánh giá HSDT. Lợi ích của phương án cắt giảm chi phí 14% TTHC này là tiết kiệm được 1,875 triệu đồng (chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa là 13,125 triệu đồng, sau khi đơn giản hóa TTHC là 11,25 triệu đồng).

 

Bộ KH&ĐT giao Cục Quản lý đấu thầu nghiên cứu, sửa đổi các văn bản gồm: Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21/4/2010 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT về mẫu báo cáo đánh giá HSDT (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp), Thông tư số 15/2010/TT-BKH ngày 29/6/2010 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá HSDT (đối với gói thầu dịch vụ tư vấn).

 

Bên cạnh đó, để đơn giản hóa thủ tục thẩm định kết quả LCNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành bỏ bước thẩm định danh sách xếp hạng nhà thầu, vì đã có bước thẩm định danh sách nhà thầu đạt về kỹ thuật. Theo đó, Cục Quản lý đấu thầu được giao nghiên cứu, sửa đổi các văn bản gồm: Thông tư số 08/2010/TT-BKH ngày 21/4/2010 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập Báo cáo kết quả LCNT. Sau khi cắt giảm 50% TTHC này, Nhà nước sẽ tiết kiệm được 3,75 triệu đồng (chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa là 7,5 triệu đồng, sau khi đơn giản hóa là 3,75 triệu đồng).

 

Đối với thủ tục phê duyệt kết quả LCNT, nội dung đơn giản hóa TTHC là Bên mời thầu sẽ tự thực hiện đăng tải kết quả LCNT mà không phải gửi đến Báo Đấu thầu. Lý do là để giảm TTHC, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong đấu thầu. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ nghiên cứu, sửa đổi Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu.

Bích Thảo

ngocthanh