Điều chỉnh chi phí nhân công trong hợp đồng

Hình thức hợp đồng trong hồ sơ mời thầu (HSMT) được phát hành là theo đơn giá điều chỉnh (phù hợp với kế hoạch đấu thầu - KHĐT), hồ sơ dự thầu (HSDT) nộp ngày 20/7/2011 ...

 

Hỏi:

Hình thức hợp đồng trong hồ sơ mời thầu (HSMT) được phát hành là theo đơn giá điều chỉnh (phù hợp với kế hoạch đấu thầu - KHĐT), hồ sơ dự thầu (HSDT) nộp ngày 20/7/2011 với giá dự thầu theo mức lương cũ (hệ số lương cũ). Trước đó, ngày 01/7/2011, Nhà nước đã điều chỉnh lương khu vực. Vậy trường hợp này có được điều chỉnh chi phí nhân công không? Nếu điều chỉnh thì cách tính như thế nào? 

 

>> Hợp đồng - Cơ sở pháp lý quan trọng nhất

>> Quyền phê duyệt hợp đồng mua bán

 

Trả lời: 

Theo định nghĩa tại Điều 4 Luật Đấu thầu, đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu trên cơ sở bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế (yêu cầu của bên mời thầu được cụ thể trong HSMT). Do vậy, khi đánh giá HSDT tức là so sánh sự đáp ứng của hồ sơ này với HSMT, trong đó có nội dung so sánh giá gói thầu và giá dự thầu. Trường hợp giá gói thầu trong KHĐT được tính theo hệ số lương cũ và giá dự thầu cũng tính theo hệ số lương cũ thì việc so sánh là tương đồng, là hợp lý. Tuy nhiên, trong hợp đồng theo đơn giá (Điều 50 Luật Đấu thầu) và lại là đơn giá điều chỉnh (theo Nghị định 48/2010/NĐ-CP), mà trong HSMT cho phép sử dụng hệ số điều chỉnh đối với lương thì sự điều chỉnh lương của Nhà nước sẽ được áp dụng để thanh toán cho nhà thầu.

 

Việc xác định hệ số điều chỉnh (tăng hay giảm) so với giá hợp đồng đã ký được quy định cụ thể trong Thông tư số 08/2010/TT-BXD, ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, ví dụ hệ số điều chỉnh được xác định bởi công thức:

IMG

Trong đó:

a: hệ số cố định

b, c... là hệ số biểu thị tỷ lệ (tỷ trọng) của chi phí được điều chỉnh

Tổng các hệ số: a + b + c + ... = 1

Lo: Chi phí nhân công tại 28 ngày trước ngày đóng thầu.

Ln: Chi phí nhân công tại 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán trong hợp đồng.

(Chi phí nhân công L thuộc chi phí được xác định là điều chỉnh và phụ thuộc vào sự điều chỉnh lương của Nhà nước hoặc khu vực). 

Sau khi xác định được Pn giá thanh toán thực hiện theo công thức: GTT = GHĐ x Pn

 

Trong đó:

GTT: là giá thanh toán

GHĐ: là giá hợp đồng (đã ký)

 

Điều quan trọng là công thức điều chỉnh nêu trên (kèm theo các căn cứ mang tính trọng tài như công bố của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố) phải đưa vào hợp đồng làm cơ sở cho việc thanh toán. Để hiểu kỹ hơn về công thức xác định hệ số điều chỉnh hợp đồng thì cần nghiên cứu Thông tư số 08/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng được mô tả khái quát như nêu trên.

TS. Nguyễn Việt Hùng

 

trungnam