Đề xuất lộ trình thực hiện đấu thầu qua mạng giai đoạn 2019 – 2021

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có Báo cáo về tình hình triển khai đấu thầu qua mạng (ĐTQM) 5 tháng đầu năm 2019 và giai đoạn 2016 - 2018 gửi Thủ tướng Chính phủ. 
Tỷ lệ tiết kiệm của đấu thầu qua mạng trong 3 năm qua luôn cao hơn tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu truyền thống. Ảnh: Lê Tiên
Tỷ lệ tiết kiệm của đấu thầu qua mạng trong 3 năm qua luôn cao hơn tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu truyền thống. Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, sau 3 năm triển khai chính thức, tổng số gói thầu ĐTQM giai đoạn 2016 - 2018 đạt 30.527 gói với tổng giá gói thầu là 61.872 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 57.266 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 7,44%.

Về hiệu quả của công tác đấu thầu, Báo cáo của Bộ KH&ĐT cho biết, trên phạm vi cả nước, tỷ lệ tiết kiệm của ĐTQM trong 3 năm qua luôn cao hơn tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu truyền thống. Cụ thể, năm 2016 là 9% so với tỷ lệ 7,11% của đấu thầu truyền thống; năm 2017 là 8,2% so với 6,98% của đấu thầu truyền thống; năm 2018 là 7,15% so với 5,26% của đấu thầu truyền thống.

Tuy nhiên, giai đoạn 2016 - 2018, việc thực hiện ĐTQM theo lộ trình còn có những tồn tại, hạn chế như: tỷ lệ đấu thầu không đạt chỉ tiêu theo lộ trình quy định, việc áp dụng ĐTQM nhìn chung còn rất chậm, tính cạnh tranh, hiệu quả kinh tế của ĐTQM chưa được khai thác tối đa. Tổng giá trị các gói thầu ĐTQM còn chiếm tỷ trọng chưa cao so với tổng giá trị các gói thầu trên cả nước...

Trong giai đoạn 2019 - 2021, Bộ KH&ĐT đã đưa ra đề xuất các bộ, ngành, địa phương, tổng công ty nhà nước, tập đoàn nhà nước thực hiện ĐTQM. Theo đó, năm 2019, thực hiện ĐTQM 100% đối với các gói thầu hàng hóa, phi tư vấn, tư vấn <=2 tỷ đồng; xây lắp <= 5 tỷ đồng. Năm 2020 thực hiện ĐTQM 100% đối với các gói thầu lần lượt là <= 5 tỷ đồng và <= 10 tỷ đồng. Năm 2021, thực hiện ĐTQM 100% đối với các gói thầu lần lượt <= 10 tỷ đồng và <=20 tỷ đồng.      

Trần Kiên