Đề xuất bổ sung trường hợp được chỉ định thầu

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa cho biết, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh lần này đã đề xuất bổ sung thêm trường hợp được áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Luật Đấu thầu 2013.
Đề xuất bổ sung trường hợp được chỉ định thầu

Theo đó, Dự thảo Luật đã bổ sung vào Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu 2013 theo hướng quy định gói thầu tư vấn lập quy hoạch đô thị được chỉ định cho tác giả có ý tưởng quy hoạch được tuyển chọn khi tác giả có đủ điều kiện năng lực theo quy định. Trường hợp không đủ năng lực thì được phép liên danh với nhà thầu tư vấn khác để tham dự chỉ định thầu. Dự thảo cũng đề xuất sửa đổi quy định về chỉ định thầu đối với gói thầu di dời công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Như vậy, khi Dự thảo Luật này được thông qua, sẽ có 7 trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định (Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu 2013 quy định 6 trường hợp được áp dụng chỉ định thầu đối với nhà thầu).       

Phan Ngọc