Đảm bảo bình đẳng trong đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

(BĐT) - Theo Dự thảo Nghị định quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công từ nguồn kinh phí chi thường xuyên đang được Bộ Tài chính hoàn thiện, một trong các mục tiêu xây dựng Nghị định là đảm bảo bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công của Nhà nước. 

Tuy nhiên, dự thảo Nghị định cũng mở ra trường hợp, đối với dịch vụ sự nghiệp công ở vùng sâu, vùng xa, miền núi khó khăn trong việc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công hoặc chỉ có một nhà cung cấp, cần có quy định áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp.

Bộ Tài chính cho biết, Nghị định này nhằm khắc phục tồn tại, chồng chéo trong quy định về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí chi thường xuyên.

Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý cấp trên giao nhiệm vụ đặt hàng, đấu thầu; đơn vị sự nghiệp công lập và nhà thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công khác; cơ quan theo dõi, giám sát trong quá trình thực hiện để đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả.

Minh Thư