Cải thiện việc công khai danh mục dự án PPP, dự án sử dụng đất

Với sự ra đời của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, môi trường đầu tư được kỳ vọng sẽ trở nên minh bạch, hiệu quả hơn, đặc biệt là thông qua thủ tục lập Danh mục dự án đầu tư theo hình thức PPP và Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất. 

 

Danh mục dự án đầu tư theo hình thức PPP 

Tại Nghị định số 108/2009/NĐ-CP trước đây, việc đăng ký Danh mục dự án là cơ sở để chỉ định nhà đầu tư đối với các dự án BOT, BT, BTO, cụ thể: “Thời hạn tối thiểu để nhà đầu tư lựa chọn và đăng ký thực hiện dự án từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền là 30 ngày làm việc kể từ ngày Danh mục dự án được đăng tải lần cuối”. Việc chỉ định nhà đầu tư được áp dụng nếu chỉ có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án. Do đó, việc công bố dự án làm cơ sở xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư có thể dẫn tới trường hợp không phản ánh đúng mối quan tâm của thị trường với dự án, chỉ định nhà đầu tư tràn lan, thiếu minh bạch. 

 

Bất cập này đã được giải quyết tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP. Theo đó, Danh mục dự án đầu tư theo hình thức PPP được lập trên cơ sở đề xuất dự án được phê duyệt. Nội dung đề xuất dự án được bộ, ngành, UBND cấp tỉnh đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng 7 ngày, kể từ ngày đề xuất dự án được phê duyệt. Việc công bố đề xuất dự án và danh mục dự án chỉ nhằm cung cấp thông tin về dự án cho các nhà đầu tư quan tâm và không bắt buộc nhà đầu tư phải đăng ký như quy định tại Nghị định số 108/2009/NĐ-CP. Ngoài ra, việc thống nhất đầu mối thông tin về đề xuất dự án (Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia – hiện nay là website: http://muasamcong.mpi.gov.vn) cũng góp phần đưa thông tin đến các nhà đầu tư trên phạm vi rộng, minh bạch hơn. 

 

Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất

Theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP, danh mục này được lập đối với dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao, cần lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở Danh mục dự án cần thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2013. Sau khi có quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng 7 ngày làm việc. Có thể nói, so với quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BKHĐT là “Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định phê duyệt Danh mục dự án có sử dụng đất thuộc quy hoạch xây dựng chi tiết của địa phương cần lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở đề nghị của Sở chuyên ngành hoặc UBND cấp huyện có liên quan”, quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP đã làm rõ hơn các cơ sở để lập Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất. 

 

Có thể thấy, cách lập Danh mục dự án đầu tư theo hình thức PPP khác với Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, do một bên là các dự án có mục đích công và một bên là dự án gắn với mục đích kinh doanh của khu vực tư nhân mà Nhà nước không có trách nhiệm thực hiện. Tuy khác nhau về phương thức tập hợp, xây dựng, nhưng cả hai danh mục đều phải công bố công khai rộng rãi để rộng mở thông tin tới các nhà đầu tư tiềm năng. Đây là cơ sở quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch, cạnh tranh trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. 

Bùi Phương

ngocthanh