Bộ Công Thương phê duyệt dự toán mua sắm tập trung 2017

(BĐT) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa phê duyệt Dự toán mua sắm theo phương thức mua sắm tập trung cấp Bộ năm 2017.

Theo Quyết định phê duyệt, dự toán mua sắm tài sản có tổng giá trị là 5,5 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, dùng để mua sắm máy vi tính, máy tính xách tay, máy in và máy chủ. Hai hình thức lựa chọn nhà thầu để thực hiện hoạt động mua sắm này là chỉ định thầu và đấu thầu rộng rãi trong nước. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý II và quý III/2017. Hội đồng đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung cấp Bộ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước về đấu thầu mua sắm tài sản, trình Chủ tịch Hội đồng kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung cấp Bộ.

Việt Anh