Bệnh viện 2.318 tỷ phê duyệt lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu

(BĐT) - UBND tỉnh Bình Dương vừa phê duyệt lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường. Theo đó, từ nay đến cuối năm 2017 sẽ đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà thầu thực hiện 9 gói thầu của dự án này.
Bệnh viện 2.318 tỷ phê duyệt lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư, Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Việt Trẻ làm bên mời thầu.

Về thời gian lựa chọn nhà thầu, trong quý II - III/2017, Bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu, gồm: Gói thầu Kiểm toán công trình và Gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu (HSMT), đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) thi công, cung cấp và lắp đặt các hệ thống kỹ thuật. Cho đến nay, Chủ đầu tư đã tiến hành mời thầu đối với Gói thầu Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công, cung cấp và lắp đặt các hệ thống kỹ thuật.

Tiếp đó, vào quý III - IV/2017, Bên mời thầu sẽ đấu thầu rộng rãi 7 gói thầu còn lại, bao gồm: Gói thầu Thi công, cung cấp và lắp đặt các hệ thống kỹ thuật; Gói thầu Giám sát thi công, cung cấp và lắp đặt các hệ thống kỹ thuật; Gói thầu Bảo hiểm thi công, cung cấp và lắp đặt các hệ thống kỹ thuật; Gói thầu Thi công và lắp đặt thiết bị hệ thống khí y tế và vận chuyển mẫu bệnh phẩm; Gói thầu Giám sát thi công và lắp đặt thiết bị hệ thống khí y tế và vận chuyển mẫu bệnh phẩm; Gói thầu Bảo hiểm thi công và lắp đặt thiết bị hệ thống khí y tế và vận chuyển mẫu bệnh phẩm; Gói thầu Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, kiểm định xây dựng.

Trong đó, Gói thầu Thi công, cung cấp và lắp đặt các hệ thống kỹ thuật có giá gói thầu hơn 1.704 tỷ đồng.

Một cán bộ của Chủ đầu tư cho biết, trước đó, tại Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 26/6/2016, Dự án có tổng mức đầu tư là 1.804 tỷ đồng và được chia thành 68 gói thầu. Có 32 gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước; còn lại đều áp dụng hình thức chỉ định thầu. Dự án có thời gian lựa chọn nhà thầu từ quý II/2016 đến quý I/2017. Tuy nhiên, sau đó, tại Quyết định số 446/QĐ-UBND, UBND tỉnh Bình Dương đã phê duyệt lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án với tổng mức đầu tư trên 2.318 tỷ đồng. Dự án được gộp lại thành 9 gói thầu và tất cả đều tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu.          

Minh Thông