Bến Tre ban hành kế hoạch kiểm tra công tác đấu thầu

Sở KH&ĐT tỉnh Bến Tre vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác đấu thầu trong năm 2013. Theo đó, Sở sẽ tập trung kiểm tra các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ quản lý đấu thầu, thực hiện đấu thầu và các hoạt động khác có liên quan; các cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động về đấu thầu trên địa bàn Tỉnh.

Sở KH&ĐT tỉnh Bến Tre vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác đấu thầu trong năm 2013. Theo đó, Sở sẽ tập trung kiểm tra các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ quản lý đấu thầu, thực hiện đấu thầu và các hoạt động khác có liên quan; các cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động về đấu thầu trên địa bàn Tỉnh.

 

Công tác kiểm tra tập trung vào các nội dung chính: kiểm tra chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, chứng chỉ liên quan đến trình độ của đội ngũ cán bộ chuyên gia đấu thầu. Kiểm tra việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch đấu thầu: cơ sở pháp lý, nội dung của KHĐT, tính hợp lý của việc phân chia gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, hình thức hợp đồng và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

 

Bên cạnh đó, kiểm tra việc đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu: sự tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu, tuân thủ các cơ sở pháp lý được duyệt như KHĐT, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu… và kiểm tra tình hình thực hiện báo cáo về công tác đấu thầu định kỳ. 

BK

ngocthanh