(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất và TSKGLVĐ tại huyện Cao Lộc, Lạng Sơn ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất và TSKGLVĐ tại huyện Cao Lộc, Lạng Sơn ảnh 2
Đấu giá quyền sử dụng đất và TSKGLVĐ tại huyện Cao Lộc, Lạng Sơn ảnh 3