(BĐT) - Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank Đại Tân Hải Dương II ủy quyền như sau:

1- Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN - Chi nhánh Đại Tân Hải Dương II (Agribank Đại Tân Hải Dương II);

- Địa chỉ trụ sở: Khu dân cư Chi Ngãi, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 02203.591.231 / 0982.197.389.

2- Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê

- Địa chỉ trụ sở: Số 451 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 02203.894.800 / 0913.084.078;

E-mail: daugiasaokhue@gmail.com, website: www.daugiasaokhue.com.

3- Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền bán hồ sơ, tiền đặt trước.

3.1- Tài sản đấu giá: Là tài sản bảo đảm của Agribank Đại Tân Hải Dương II được xử lý để thu hồi nợ gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở đã cũ, chưa được nhà nước công nhận quyền sở hữu) tại thửa đất số 469, tờ bản đồ số 09; thuộc phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương; theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 994987, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 02600, do UBND thị xã Chí Linh cấp ngày 29/9/2010. Thông tin về thửa đất như sau:

+ Chủ sử dụng đất là Ông Nguyễn Văn Vĩnh và Bà Nguyễn Thị Vững;

+ Diện tích: 112,0 m2 đất;

+ Hình thức sử dụng: Riêng 112,0 m2; Chung 0 m2

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị: 65,0 m2. Đất LNK: 47,0 m2;

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Tác Lâm.

3.2- Giá khởi điểm: 632.137.500 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm ba hai triệu, một trăm ba bẩy nghìn, năm trăm đồng). Mức giá trên là giá tối thiểu, chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu theo quy định hiện hành (các khoản này do người mua được tài sản đấu giá chịu).

3.3- Bước giá theo giá khởi điểm: 1.000.000 đồng/bước.

3.4- Tiền bán hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (không hoàn lại).

3.5- Tiền đặt trước: 70.000.000 đồng. Hình thức nộp: Chuyển hoặc nộp vào tài khoản số 2300201011920, mở tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Hải Dương. Đơn vị hưởng là Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê (phí chuyển hoặc nộp tiền vào tài khoản do người tham gia đấu giá chịu). Không tính lãi khoản tiền đặt trước.

4- Điều kiện, cách thức đăng ký, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

4.1- Điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá: Những người thuộc trường hợp được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; và những người không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

4.2- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở Agribank Đại Tân Hải Dương II theo thời gian quy định tại mục 5 của thông báo này.

4.3- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp không hạn chế số vòng tại cuộc đấu giá.

4.4- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

5- Kế hoạch tổ chức đấu giá: Trong giờ hành chính các ngày làm việc:

5.1- Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 22/01/2018 đến 15 giờ ngày 07/02/2018tại trụ sở Agribank Đại Tân Hải Dương II.

5.2- Tổ chức xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá bắt buộc phải xem tài sản; đăng ký trước và tập trung tại trụ sở Agribank Đại Tân Hải Dương II vào lúc 09 giờ các ngày 05 và 06/02/2018 để đi xem tài sản.

5.3- Nộp tiền đặt trước: Các ngày 07 và 08/02/2018. Phương thức nộp như quy định tại mục 3.5 của thông báo này.

5.4- Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 08 giờ ngày 10/02/2018 tại trụ sở Agribank Đại Tân Hải Dương II.

Kính mời người đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với Agribank Đại Tân Hải Dương II; hoặc Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê theo địa chỉ trên.