(BĐT) - Công ty TNHH MTV BĐG tài sản Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ủy quyền như sau:

Tên tổ chức đấu giá: Công ty trách nghiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh.

  Địa chỉ: Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, khu phố 6, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng trị.

  Người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ( số :37, đường

Hùng Vương, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

  * Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá.

  - Tại Hội trường nhà văn hóa xã UBND xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ngày20/07/2018. Buổi sáng : Bắt đầu vào lúc 7h30 đến 11h30.; buổi chiều:Bắt đầu vào lúc 13h30 đến 17h00.( Đấu giá theo từng lô đất).

  -Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản: Kể từ ngày thông báo, niêm yết đến 17h00 ngày 17/07/2018 tại nơi có các lô đất đưa ra đấu giá

  - Thời gian, địa điểm bán hồ sơ , nộp hồ sơ đấu giá:

Kể từ ngày thông báo, niêm yết đến 17h00 ngày 17/07/2018 ( tại số 10 đường Hùng Vương, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị)

  * Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá:

  Tổ chức đấu giá:Quyền sử dụng 47 lô đất ở tại khu dân cư khu phố chợ Diên sanh, xã Hải Thọ , huyện Hải Lăng,tỉnh Quảng Trị . Chi tiết cụ thể bao gồm:

  -Giá khởi điểm , tiền đạt trước, phí hồ sơ của tài sản đấu giá. 

TT

SỐ LÔ

D.Tích

( m2)

GIÁ KHỞI ĐIỂM (đồng)

KÝ QUỸ

( đồng)

(15%/giá Khởi điểm)

PHÍ HỒ SƠ

( đồng/hồ sơ)

GHI CHÚ

1

19

120

182.400.000

27.400.000

100.000

Khu vực phíaTây chợ Diên Sanh

2

20

120

182.400.000

27.400.000

100.000

Khu vực phía Tây chợ Diên Sanh

3

21

120

182.400.000

27.400.000

100.000

Khu vực phía Tây chợ Diên Sanh

4

22

120

182.400.000

27.400.000

100.000

Khu vực phía Tây chợ Diên Sanh

5

23

120

182.400.000

27.400.000

100.000

Khu vực phía Tây chợ Diên Sanh

6

24

100

152.000.000

22.800.000

100.000

Khu vực phía Tây chợ Diên Sanh

7

25

100

152.000.000

22.800.000

100.000

Khu vực phía Tây chợ Diên Sanh

8

31

120

141.600.000

21.250.000

100.000

Khu vực phía Tây chợDiên Sanh

9

32

100

118.000.000

17.700.000

100.000

Khu vực phía Tây chợ Diên Sanh

10

33

120

118.000.000

17.700.000

100.000

Khu vực phía Tây chợ Diên Sanh

11

37

120

141.600.000

21.250.000

100.000

Khu vực phía Đông chợ Diên Sanh

12

38

120

182.400.000

27.400.000

100.000

Khu vực phía Đông chợ Diên Sanh

13

39

120

182.400.000

27.400.000

100.000

Khu vực phía Đông chợ Diên Sanh

14

40

120

182.400.000

27.400.000

100.000

Khu vực phía Đông chợ Diên Sanh

15

41

120

182.400.000

27.400.000

100.000

Khu vực phía Đôngchợ Diên Sanh

16

42

140

212.800.000

39.950.000

200.000

Khu vực phía Đông chợ Diên Sanh

17

43

140

212.800.000

39.950.000

200.000

Khu vực phía Đông chợ Diên Sanh

18

69

72

172.100.000

25.850.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

19

70

72

172.100.000

25.850.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

20

71

72

172.100.000

25.850.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

21

72

72

148.300.000

22.250.000

100.000

Khuvực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

22

73

72

148.300.000

22.250.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

23

74

72

148.300.000

22.250.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ DiênSanh

24

75

72

148.300.000

22.250.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

25

76

72

148.300.000

22.250.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

26

77

72

148.300.000

22.250.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

27

78

72

148.300.000

22.250.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

28

79

72

148.300.000

22.250.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

29

80

72

148.300.000

22.250.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

30

81

72

148.300.000

22.250.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

31

82

72

148.300.000

22.250.000

100.000

Khu vựcđường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

32

83

72

148.300.000

22.250.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

33

84

72

148.300.000

22.250.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

34

85

72

148.300.000

22.250.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

35

86

72

148.300.000

22.250.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

36

87

72

148.300.000

22.250.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

37

88

72

148.300.000

22.250.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

38

89

72

148.300.000

22.250.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

39

90

72

148.300.000

22.250.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

40

91

72

148.300.000

22.250.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

41

92

72

148.300.000

22.250.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

42

93

72

148.300.000

22.250.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

43

94

72

148.300.000

22.250.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

44

95

72

148.300.000

22.250.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

45

96

72

148.300.000

22.250.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

46

99

72

148.300.000

22.250.000

100.000

Khuvực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

47

100

72

148.300.000

22.250.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

7.410.800.000

Bằng chữ: Bảy tỷ, bốn trăm mười triệu, tám trăm ngàn đồng.

-Thời gian, địa điểm điều kiện, cách thức đăng ký nộp tiền ký quỹ đấu giá.

  1. Thời gian, địa điểm nộp tiền ký quỹ( tiền đặt trước).

  Từ ngày 13/07/2018 đến ngày 17/07/2018 ( trong giờ hành chính). Khách hàng trực tiếp nộp tiền ký quỹ ( tiền đặt trước) vào tài khoản Công ty .TK số : 0771000000575 Tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị ( số 10- đường Hùng Vương, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ vào lúc 17h00 ngày 17/07/2018).

   Lưu ý: Khách hàng đăng ký bao nhiêu lô đất ( ghi rõ số lô) nộp tiền ký quỹ tương ứng với số lô đăng ký

   - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

  1. Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016

  2. Người đăng ký tham gia đấu giá phải có các loại giấy tờ sau:       Đối với hộ gia đình, cá nhân: bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác, sổ hộ khẩu gia đình (trường hợp bản sao không có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền thì phải có bản chính để đối chiếu);giấy ủy quyền hợp pháp để lưu hồ sơ và kiểm tra trước khi vào phòng đấu giá. Giấy uỷ quyền phải được công chứng theo quy định của pháp luật.

  Lưu ý: Một người không được uỷ quyền cho 02 hoặc nhiều người tham gia đấu giá 01 lô; Những giấy ủy quyền khống chỉ, nếu có nghi vấn Công ty bán đấu giá sẽ phối hợp với Cơ quan Công chứng và UBND xã Phường nơi tiến hành công chứng, chứng thực kiểm tra lại giấy ủy quyền, nếu không đúng theo quy định thì Công ty sẽ đề nghị Cơ quan có thẩm quyền hủy kết quả bán đấu giá và người sử dụng giấy ủy quyền trong trường hợp này sẽ bị mất tiền ký quỹ xem như là vi phạm nội quy, quy chế bán đấu giá.

  3. Người tham gia đấu giá nộp đủ số tiền đặt trước theo quy định.

  4. Người tham gia đấu giá phải cam kết thực hiện đúng quy hoạch, mục đích sử

dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định;

  5. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá;

  - Hình thức đấu giá,phương thức đấu giá:

  + Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại phòng đấu giá.

  +Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

  Vậy , Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh thông báo cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đến tham gia đấu giá. Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại : Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng: SĐT: 0233.3601.456 ;0233. 3671.115 ; hoặc tại Công ty ĐT: 0233.3577.989. DĐ: 0911 465 989

   Bước giá:

  +Lô đất có giá khởi điểm từ trên 100trđ đến 200trđ : 15.000.000đ

  +Lô đất có giá khởi điểm từ trên 200trđ đến 300trđ : 20.000.000đ

  +Lô đất có giá khởi điểm từ trên 500trđ đến 600trđ : 30.000.000đ