(BĐT) - Công ty Cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên – Chi nhánh tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản sau:
Đấu giá gỗ xẻ nhóm III đến nhóm VI tại tỉnh Kon Tum

- Tài sản bán đấu giá: 16,606 m3 gỗ xẻ nhóm III đến nhóm VI và 01 xe máy độ chế bán phế liệu và 04 rao rựa.

- Giá khởi điểm là:221.839.000đồng. (Hai trăm hai mươi mốt ngàn tám trăm ba mươi chín đồng).

- Bước giá là: 1.000.000đồng (Khách hàng phải trả giá ít nhất là: 222.839.000 đồng (Hai trăm hai mươi hai triệu tám trăm ba mươi chín ngàn đồng).

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/bộ (hai trăm ngàn đồng).

- Tiền đặt trước: 30.000.000đồng (ba mươi triệu đồng chẵn).

- Thời gian bán đấu giá: Bắt đầu lúc 09 giờ, ngày 17 tháng 03 năm 2017.

- Địa điểm bán đấu giá: Tại Văn phòng Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên – Chi nhánh Kon Tum (Thôn Kon Tu II, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)

- Địa điểm trưng bày tài sản tại: Tại kho, bãi bảo quản của Hạt kiểm lâm huyện Kon Rẫy.

- Thời gian mua hồ sơ, đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 13/ 03/ 2017

Khách hàng muốn biết thêm chi tiết và có nhu cầu mua tài sản đăng ký tại:

Công ty Cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên – Chi nhánh Kon Tum. Địa chỉ: Thôn Kon Tu II, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại: 0603.934.555.