Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Xí nghiệp Khai thác - dịch vụ khoáng sản và hóa chất Phú Thọ trực thuộc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam

- Tên tổ chức đấu giá: Xí nghiệp Khai thác - dịch vụ khoáng sản và hóa chất Phú Thọ trực thuộc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam

- Địa chỉ: Khu 7, xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

- Ngành nghề kinh doanh: Khai thác khoáng sản hóa chất và khoáng phân bón (Chi tiết: tìm kiếm, khảo sát, thăm dò, khai thác, tuyển, chế biến quặng Apatit và các khoáng sản khác phục vụ sản xuất phân bón và hóa chất),…

- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 88.859.620.000 đồng (Tám mươi tám tỷ, tám trăm năm mươi chín triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng)

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 4.399.540 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.399.540 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ ngày 31/05/2016 đến 15h30 ngày 21/06/2016 (Sáng từ 8h30 – 12h00; chiều từ 13h30-17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

 - Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/06/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 8h30 ngày 28/06/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/6/2016 đến ngày 08/7/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 30/6/2016 đến ngày 04/7/2016