Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng công ty Dược Việt Nam

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty mẹ - Tổng công ty Dược Việt Nam

- Địa chỉ: Số 12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế; Nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ dược; ...

- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 2.370.000.000.000 đồng (Hai nghìn ba trăm bảy mươi tỷ đồng)

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 42.557.000 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ ngày 26/05/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 15/06/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/06/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 22/06/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/06/2016 đến 16 giờ ngày 02/07/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/06/2016 đến ngày 29/06/2016