Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH Nhà nước MTV Môi trường Đô thị Sơn La

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH Nhà nước MTV Môi trường Đô thị Sơn La

- Địa chỉ: Số 07, đường Bản Cọ, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

- Ngành nghề kinh doanh: Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại; Thoát nước và xử lý nước thải; Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan.

- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 196.052.830.000 đồng (Một trăm chín mươi sáu tỷ, không trăm năm mươi hai triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng)

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3.450.490 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.450.490 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 19/05/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 09/06/2016 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 14/06/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 16/06/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 17/06/2016 đến ngày 26/06/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 20/06/2016 đến ngày 22/06/2016