Thông báo đấu giá bán cổ phần theo lô để thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên

- Đại diện chủ sở hữu: Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên

- Địa chỉ: 379 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Ngành nghề kinh doanh: Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại; Quản lý, sửa chữa, vận hành lưới điện chiếu sáng

- Vốn điều lệ: 39.699.460.000 đồng tương đương 3.969.946 cổ phần (Trong đó: Cổ phần do Nhà nước nắm giữ: 3.592.747 cổ phần chiếm 90,5% vốn điều lệ)

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm một cổ phần: 11.600 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm một lô cổ phần: 25.557.874.000 đồng/lô

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.203.265 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.203.265 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn Nhà nước tại CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên.

- Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:

+ Thời gian: Từ 08h30 ngày 01/06/2016 đến 16h30 ngày 10/06/2016 (Sáng từ 8h30’-11h30; chiều từ 13h30-16h30’ các ngày làm việc )

+ Địa điểm: Trụ sở làm việc của Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc (Phòng Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc).

- Thời gian công bố danh sách Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: Ngày 27/06/2016

- Tỷ lệ đặt cọc đấu giá: 50% giá khởi điểm lô cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút các ngày từ 28/06/2016 đến 05/07/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 09 giờ 00 phút ngày 08/07/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09 giờ 15 phút ngày 08/07/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/07/2016 đến ngày 20/07/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 09/07/2016 đến ngày 13/07/2016