(BĐT) - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, việc chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo dự trữ đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch là hết sức cần thiết. Mới đây, Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn các địa phương về nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương chủ động bố trí nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo phương án của Bộ Y tế. Đồng thời, bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; không để thiếu kinh phí, nhất là kinh phí mua sắm sinh phẩm, vật tư y tế.

Ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương để phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện theo quy định tại Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 29/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, địa phương nào có khó khăn về cân đối ngân sách địa phương, thì kịp thời báo cáo về Bộ Tài chính để xem xét xử lý theo quy định.

Về cơ chế mua sắm, Bộ Tài chính đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện đối với công tác mua sắm phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.

Căn cứ Quyết định 447/QĐ-TTg ngày 1/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch Covid-19 và tùy vào tình hình diễn biến dịch bệnh, lãnh đạo các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp theo quy định của Luật Đấu thầu. Trong đó, tại thời điểm có dịch được cấp có thẩm quyền công bố, các địa phương được quyết định theo thẩm quyền việc thực hiện chỉ định thầu đối với các gói thầu mua sắm thuộc phạm vi quản lý để triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường hợp cấp bách theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu.

Theo Bộ Tài chính, về giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Việc xác định giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần căn cứ vào ít nhất một trong 5 tài liệu. Đó là, thứ nhất, giá hàng hóa cần mua của ít nhất 3 đơn vị cung cấp hàng hóa khác nhau trên địa bàn để làm căn cứ xác định giá gói thầu; trong trường hợp không đủ 3 đơn vị trên địa bàn có thể tham khảo trên địa bàn khác đảm bảo đủ 3 báo giá.

Thứ hai, dự toán mua sắm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (gồm: chủng loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ, số lượng, đơn giá hoặc toàn bộ dự toán được bố trí để mua sắm một loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ trong năm).

Thứ ba, kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá tài sản, doanh nghiệp thẩm định giá đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ phải thẩm định giá theo quy định của Luật Giá.

Thứ tư, giá thị trường tại thời điểm mua sắm được tham khảo từ thông tin chính thống do các nhà cung cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam công bố được khai thác qua mạng Internet.

Thứ năm, giá của gói thầu mua sắm loại hàng hóa tương tự trong thời gian trước đó gần nhất, tối đa không quá 30 ngày.

Việc sử dụng 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 5 tài liệu trên để xác định giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là do Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, quyết định. Giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 43 Luật Đấu thầu.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định của pháp luật có liên quan. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát và chỉ đạo tổ chức thực hiện mua sắm phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của pháp luật.

Tính từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát cho đến nay, theo dữ liệu của Báo Đấu thầu, cả nước đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu 931 gói thầu mua sắm phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Tính riêng từ đầu tháng 4/2021 đến nay (đợt bùng phát dịch thứ 4) là có 65 gói thầu. Hình thức mua sắm chủ yếu là chỉ định thầu (39/65 gói thầu), tiếp đó là đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh (26/65 gói thầu).

Chủng loại hàng hóa được mua sắm phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chủ yếu là kít, test xét nghiệm; sinh phẩm tách vật liệu di truyền và sàng

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)