Kế hoạch lợi nhuận năm 2019 chỉ bằng 87% so với thực hiện 2018 (230 tỷ đồng).

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2019, CTCP Đá Núi Nhỏ (mã: NNC) trình phương án chia cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 60% bằng tiền mặt (1 cổ phiếu được nhận 6.000 đồng). Công ty đã tạm ứng toàn bộ cổ tức này thành 2 đợt vào tháng 11/2018 và tháng 3/2019.

Năm 2018, NNC ghi nhận doanh thu 635 tỷ đồng, vượt 3% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế thu về gần 230 tỷ đồng, giảm 3% so với năm 2017 nhưng vượt 4% kế hoạch năm.

Sang năm 2019, công ty đặt chỉ tiêu sản lượng đá khai thác ước đạt 4,42 triệu m3 và kế hoạch tiêu thụ ước khoảng 3,6 triệu m3. Mục tiêu doanh thu cả năm ước đạt 615 tỷ đồng còn lợi nhuận trước thuế là 200 tỷ đồng, tăng 7,4% so với lợi nhuận đạt được năm 2018. Mức chi trả cổ tức cho năm 2019 là từ 30% trở lên.

Về công tác khai thác, ngoài việc đã hoàn tất thủ tục gia hạn giấy phép khai thác trữ lượng còn lại của mỏ Đá Núi Nhỏ đến hết ngày 31/12/2019, thì công ty cũng đã được cấp giấy phép nâng công suất lên 1 triệu m3/năm đối với mỏ đá Mũi Tàu từ tháng 1/2019.

Theo NDH