(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị quyết Chương trình hành động của Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020.
Cơ cấu lại hoạt động đầu tư tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ trong giai đoạn 2016 – 2020. Ảnh: Nhã Chi

Cơ cấu lại hoạt động đầu tư tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ trong giai đoạn 2016 – 2020. Ảnh: Nhã Chi

Hàng loạt mục tiêu căn cơ

Dự thảo Nghị quyết đặt mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, Chính phủ quyết nghị tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát bình quân dưới 5%/năm; giảm dần tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước, đến năm 2020 xuống dưới 3,5% GDP. Quy mô nợ công hàng năm không quá 65% GDP, nợ chính phủ không quá 54% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP.

Đến năm 2020, giảm tỷ lệ nợ xấu thực tế trong nền kinh tế xuống mức dưới 3%. Phấn đấu giảm lãi suất cho vay trung bình trong nước có tính cạnh tranh so với mức lãi suất cho vay trung bình trong nhóm 4 nước ASEAN phát triển nhất (ASEAN-4). Nâng cao quy mô và hiệu quả của thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu chính phủ, thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Đến năm 2020, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 70% GDP, thị trường trái phiếu đạt 30% GDP.

Thoái toàn bộ vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc các ngành không cần Nhà nước sở hữu trên 50% vốn, thoái vốn nhà nước xuống mức sàn quy định đối với các ngành mà Nhà nước sắp xếp, cơ cấu lại vốn đầu tư.

Nâng cao chất lượng thể chế quản lý đầu tư công đạt mức chất lượng tiếp cận ASEAN-4. Tỷ trọng đầu tư nhà nước khoảng 31 - 34% tổng đầu tư xã hội.

Giai đoạn 2016 - 2020, hàng năm có khoảng 30 - 35% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo. Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hàng năm cao hơn 5,5%; tốc độ tăng năng suất nội ngành đóng góp hơn 60% vào tăng năng suất lao động năm 2020. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 30 - 35%; thu hẹp khoảng cách năng lực cạnh tranh quốc gia với các nước ASEAN-4. 

Đặt trọng tâm cơ cấu lại

Chính phủ quyết nghị tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát bình quân dưới 5%/năm; giảm dần tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước, đến năm 2020 xuống dưới 3,5% GDP
Dự thảo chú trọng đến các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, thị trường tài chính, đầu tư. Theo đó, Bộ Tài chính được giao chủ trì, hoàn thiện và trình Chính phủ trong quý I/2017 đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, ban hành quy định về quản lý vay nợ và sử dụng vốn vay của các doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty nhà nước, nhất là vay nợ nước ngoài; hạn chế tối đa cấp bảo lãnh chính phủ cho các khoản vay mới.

Chính phủ giao Bộ KH&ĐT nghiên cứu, trong quý I/2017 trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục cụ thể ngành nghề, lĩnh vực đầu tư nhà nước theo quy định tại Điều 10 Luật Quản lý, sử dụng vốn đầu tư nhà nước vào sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Bộ KH&ĐT phải hoàn thiện Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định trong quý I/2017.

Để tiếp tục cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là đầu tư công, Bộ KH&ĐT được giao hoàn thiện hệ thống quản lý đầu tư công theo thông lệ quốc tế; xây dựng tiêu chí đánh giá định lượng hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư công và hướng dẫn áp dụng trên thực tế. Xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin quản lý nhà nước về đầu tư công; thực hiện công khai, minh bạch thông tin và tăng cường giám sát đối với đầu tư công và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2018.

Ngoài ra, Bộ KH&ĐT được giao tiếp tục hoàn thiện chính sách và cơ chế về quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo hướng chuyển từ cơ chế cấp phát sang cơ chế cho vay lại, đi đôi với việc tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay.

Về cơ cấu lại thị trường tài chính, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao năng lực quản trị của các tổ chức tín dụng. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, giám sát quản trị rủi ro các tổ chức tín dụng.

Trong quý I/2017, hoàn thiện và trình Chính phủ Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, đảm bảo trước năm 2019 xử lý căn bản và triệt để nợ xấu trong nền kinh tế và các tổ chức tín dụng yếu kém; thoái vốn đầu tư ngoài ngành của các ngân hàng thương mại; từng bước xử lý và xóa bỏ tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo trong các tổ chức tín dụng có liên quan.