Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý IV/2015 của CTD đạt 347,6 tỷ đồng, tăng 159% cùng kỳ năm trước; cả năm đạt 926,7 tỷ đồng, gấp đôi năm 2014, vượt 131% kế hoạch năm.
CTD: EPS năm 2015 đạt 14.770 đồng/CP, lãi ròng 666 tỷ đồng, gấp đôi năm trước

CTCP Xây dựng Cotec (Coteccons – mã CTD) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2015 vượt trội so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, doanh thu quý 4/2015 của CTD đạt gần 5.475 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ 2014, doanh thu cả năm đạt gần 13.670 tỷ đồng tăng 79% so với năm trước.

CTD: EPS năm 2015 đạt 14.770 đồng/CP, lãi ròng 666 tỷ đồng, gấp đôi năm trước ảnh 1
Biên lợi nhuận gộp của CTD trong quý IV/2015 ở mức 9%, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Điều đáng chú ý là so với doanh thu hơn nửa tỷ USD, chi phí tài chính cả năm của CTD chỉ ở mức 1,6 tỷ đồng do công ty này không vay nợ.

Chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý IV đạt 213 tỷ đồng, cả năm đạt 363 tỷ đồng, tăng lần lượt 173% và 69% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý IV/2015 của CTD đạt 347,6 tỷ đồng, tăng 159% cùng kỳ năm trước; cả năm đạt 926,7 tỷ đồng, gấp đôi năm 2014, vượt 131% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế quý IV/2015 đạt 283,7 tỷ đồng, tăng 181% cùng kỳ năm trước, cả năm đạt 732,8 tỷ đồng, gấp đôi năm trước.

Lãi ròng cổ đông công ty mẹ năm 2015 của CTD đạt 666 tỷ đồng, gấp đôi năm trước. EPS đạt 14.770 đồng/cp.

Tại thời điểm 31/12/2015, tổng tài sản của CTD đạt hơn 7.800 tỷ đồng, tăng gần 3.000 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 1.440 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Ngoài ra, Công ty còn có 1.300 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng đang để dưới dạng đầu tư ngắn hạn và dài hạn.

Hàng tồn kho 1.042 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần đầu năm.

CTD: EPS năm 2015 đạt 14.770 đồng/CP, lãi ròng 666 tỷ đồng, gấp đôi năm trước ảnh 2

CTD có khoản phải thu ngắn hạn hơn 2.600 tỷ đồng, chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng. Trong kỳ, Công ty đã trích lập dự phòng 312 tỷ đồng cho khoản phải thu này, tăng 118 tỷ so với đầu năm.

Nợ ngắn hạn của CTD tại ngày 31/12/2015 hơn 4.550 tỷ đồng, gấp đôi số đầu năm, nhưng chủ yếu là khoản người mua trả tiền trước (tăng hơn 1.000 tỷ đồng), phải trả người bán (tăng 1.000 tỷ đồng), CTD hầu như không vay nợ ngân hàng.

Vốn điều lệ của CTD là 468 tỷ đồng, tuy nhiên vốn chủ sở hữu lên tới 3.242 tỷ đồng (gấp gần 7 lần). Thặng dư vốn cổ phần 1.382 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 639 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 751 tỷ đồng.

Tháng 12/2015, CTD đã tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Uy Nam từ 48,8% lên 100% thông qua việc phát hành 3,6 triệu cổ phiếu với giá 146.000 đồng/cp để hoán đổi với các cổ đông thiểu số của Uy Nam với tỷ lệ hoán đổi là 1:0,745. 

Theo ĐTCK