(BĐT) - Công ty CP Công nghiệp TUNG KUANG vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2017. Theo đó, doanh thu thuần quý IV đạt 208,7 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,3% so với cùng kỳ 2016. 

Tuy nhiên, giá vốn lại tăng tới 8% ở mức 175 tỷ đồng làm cho lợi nhuận gộp chỉ đạt 33,6 tỷ đồng (giảm 24,5%). Kết quả lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 17,3 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ năm 2016. Lũy kế cả năm 2017, Công ty đạt gần 87,5 tỷ đồng lợi nhuận, giảm 20% so với năm 2016.

Tính đến cuối năm 2017, tổng tài sản ghi nhận tăng nhẹ so với đầu kỳ, đạt 817,5 tỷ đồng, nợ phải trả (toàn bộ là nợ phải trả ngắn hạn) chiếm 45,7% tổng tài sản.