(BĐT) - Đó là nhận định của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội (UBTCNS) về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019, tình hình triển khai thực hiện dự toán NSNN năm 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cũng theo UBTCNS, tăng thu hằng năm từ kết quả sản xuất, kinh doanh chưa cao, còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố bên ngoài thiếu ổn định và không thường xuyên (như thu từ dầu thô, xuất nhập khẩu, nhà, đất…). Thu nội địa, thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh dù có xu hướng tăng dần nhưng vẫn chiếm tỷ trọng thấp trong tổng thu NSNN. Nợ đọng thuế tăng cao hơn so với năm trước.

Bên cạnh đó, thể chế, chính sách thu còn chưa được hoàn thiện kịp thời. UBTCNS thấy rằng, việc quy định giới hạn lãi vay không quá 20% trên tổng lợi nhuận trước thuế chưa trừ khấu hao và lãi vay (EBITDA) đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP là chưa hợp lý và còn chậm được xử lý, tháo gỡ. Chính sách thuế ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chậm ban hành.