(BĐT) - Công ty CP City Auto (mã chứng khoán: CTF) thông báo triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành gần 4,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, tỷ lệ 9%. Nguồn vốn thực hiện sẽ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019.

6 tháng đầu năm 2020, Công ty công bố báo cáo kiểm toán với doanh thu là 2.110,77 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 0,78 tỷ đồng, lần lượt giảm 28,1% và 98,4% so với thực hiện năm 2019.

Công ty cho biết, nguyên nhân dẫn tới kết quả kinh doanh giảm mạnh do dịch bệnh kéo dài làm lượng bán giảm nên doanh thu giảm hơn 824 tỷ đồng.

Như vậy, so với kế hoạch tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020, Công ty mới chỉ hoàn thành được 33% doanh thu và 3% lợi nhuận trước thuế.