Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện (Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông) vừa có Công văn thông báo nhà thầu vi phạm hợp đồng và đề nghị Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế và Đầu tư) xem xét đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báohoạch Đấu thầu.

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện (Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông) vừa có Công văn thông báo nhà thầu vi phạm hợp đồng và đề nghị Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế và Đầu tư) xem xét đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báohoạch  Đấu thầu.

 

Theo công văn này, nhà thầu Công ty CP BELTECH đã vi phạm hợp đồng, dẫn đến phải chấm dứt hợp đồng để thay thế nhà thầu mới. Trước đó, Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện đã có Quyết định số 104/QĐ-BKHTBĐ ngày 29/12/2014 về việc chấm dứt Hợp đồng số 02-TN3/2014/HĐKT/RIPT-BELTECH ngày 27/8/2014 giữa Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện và Công ty CP BELTECH về việc mua bán “Thiết bị Sensor đo tham số môi trường” (gói thầu số 2), thuộc Đề tài khoa học công nghệ “Nghiên cứu phát triển cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông phục vụ công tác quản lý khoa học và quản lý lãnh thổ vùng Tây Nguyên”, mã số TN3/T26.

 

Tên gói thầu có nhà thầu vi phạm nêu trên là “Thiết bị Sensor đo tham số môi trường”, hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh – 1 túi hồ sơ. Thông báo mời chào hàng gói thầu trên được đăng tải trên Báo Đấu thầu số 148, 149 và 150 (phát hành các ngày 25, 28 và 29/7/2014). 

 

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện cho biết, lý do vi phạm là nhà thầu Công ty CP BELTECH không cung cấp hàng hóa trong thời gian đã quy định của Hợp đồng và trong thời gian đã được chủ đầu tư gia hạn (cụ thể là nhà thầu vi phạm Điều 7 của Hợp đồng số 02-TN3/2014/HĐKT/RIPT-BELTECH về thời gian cung cấp hàng hóa).

 

Liên quan đến xử lý tình huống trong đấu thầu, Khoản 11 Điều 117 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu nêu rõ: “Trường hợp nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chủ đầu tư xem xét, báo cáo người có thẩm quyền quyết định cho phép chấm dứt hợp đồng với nhà thầu đó, phần khối lượng công việc chưa thực hiện được áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc các hình thức lựa chọn nhà thầu khác trên cơ sở bảo đảm chất lượng, tiến độ của gói thầu. Giá trị phần khối lượng công việc chưa thực hiện giao cho nhà thầu mới được tính bằng giá trị ghi trong hợp đồng trừ đi giá trị của phần khối lượng công việc đã thực hiện trước đó. Trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu, người có thẩm quyền phải bảo đảm nhà thầu được chỉ định có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc còn lại của gói thầu. Trường hợp việc thực hiện hợp đồng chậm tiến độ không do lỗi của nhà thầu thì không được phép chấm dứt hợp đồng để thay thế nhà thầu khác. Trường hợp phải chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm để thay thế nhà thầu mới, trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm, chủ đầu tư phải gửi thông báo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo đấu thầu; trong thông báo phải nêu rõ lý do nhà thầu vi phạm dẫn tới phải chấm dứt hợp đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu thay thế, tên nhà thầu được chỉ định trong trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu”.

 

Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện cũng cho biết, hình thức lựa chọn nhà thầu thay thế là chào hàng cạnh tranh – 01 túi hồ sơ.

Bích Thảo 

ngocthanh