Thông báo mời thầu theo quy định trong GPA của WTO (Kỳ 5)

Thông báo mời thầu (TBMT) theo quy định của các hiệp định quốc tế về mua sắm chính phủ (MSCP) thường rất chi tiết, không thể đăng tải trên báo giấy, mà thường chỉ có thể đăng tải thông qua các phương tiện điện tử.

Thông báo mời thầu (TBMT) theo quy định của các hiệp định quốc tế về mua sắm chính phủ (MSCP) thường rất chi tiết, không thể đăng tải trên báo giấy, mà thường chỉ có thể đăng tải thông qua các phương tiện điện tử.

 

Theo quy định của Hiệp định Mua sắm chính phủ (GPA) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), TBMT đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của GPA phải bao gồm các nội dung như sau:

(a) Tên và địa chỉ của bên mời thầu cũng như các thông tin cần thiết để liên hệ với bên mời thầu nhằm có được các tài liệu liên quan tới gói thầu;

(b) Mô tả về gói thầu, bao gồm cả bản chất và số lượng hàng hoá hoặc dịch vụ cần mua sắm; hay số lượng ước tính trong trường hợp không xác định được số lượng cụ thể; 

(c) Với gói thầu mua sắm thường xuyên, nếu có thể, dự kiến về thời gian đăng tải thông báo mời thầu;

(d) Mô tả về các điều khoản tuỳ chọn (nếu có);

(e) Tiến độ cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ hay thời gian thực hiện hợp đồng;

(f) Hình thức lựa chọn nhà thầu và gói thầu có áp dụng phương thức đàm phán hay đấu giá điện tử hay không;

(g) Địa chỉ và thời hạn cho việc nộp hồ sơ quan tâm hay hồ sơ dự sơ tuyển (nếu áp dụng hình thức đấu thầu có lựa chọn Danh sách ngắn);

(h) Địa chỉ và thời hạn cho việc nộp hồ sơ dự thầu;

(i) Ngôn ngữ hoặc các ngôn ngữ được dùng trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển trong trường hợp không sử dụng ngôn ngữ chính thức của quốc gia của bên mời thầu;

(j) Danh mục và mô tả tóm tắt các điều kiện tham dự đối với nhà thầu, kể cả các yêu cầu về chứng nhận hay tài liệu cụ thể mà nhà thầu cần phải nộp (nếu có), trừ trường hợp các yêu cầu này được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu được cung cấp cùng thời điểm với TBMT;

(k) Trường hợp áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế, nếu bên mời thầu có ý định lựa chọn số lượng hạn chế các nhà thầu đủ năng lực để mời nộp hồ sơ dự thầu, TBMT phải nêu rõ các tiêu chuẩn để lựa chọn các nhà thầu nêu trên; và

(l) Thông tin nêu rõ gói thầu này thuộc phạm vi điều chỉnh của GPA.

IMG

So với Thông tư số 20/2010/TTLT-BKH-BTC, dự thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng sắp được ban hành có bổ sung thêm một số thông tin, cụ thể là: (i) bổ sung thêm một số thông tin chi tiết về bên mời thầu (địa chỉ, điện thoại/fax/email, mã số thuế); (ii) bổ sung thêm một số thông tin mô tả về gói thầu như giá gói thầu, nội dung chính của gói thầu, thời gian thực hiện hợp đồng; và (iii) bổ sung thông tin về phương thức lựa chọn nhà thầu.

 

Nhìn chung, so sánh với quy định trong nước về nội dung của TBMT (kể cả trong dự thảo Thông tư mới sắp được ban hành), có thể thấy, TMBT theo quy định của GPA chi tiết và cụ thể hơn, đặc biệt là yêu cầu “mô tả tóm tắt điều kiện tham dự” và “khi áp dụng đấu thầu hạn chế”. Các nội dung trong TBMT theo pháp luật của Việt Nam chỉ xấp xỉ bằng khoảng 50% yêu cầu về mặt nội dung trong TBMT theo quy định của GPA. Đặc biệt, đối với những gói thầu lớn, phức tạp thì việc mô tả các thông tin chi tiết như quy định trong GPA sẽ rất dài.

 Song Khanh

ngocthanh