Thời gian chuẩn bị hồ sơ trong GAP của WTO (Kỳ 1)

Pháp luật đấu thầu của Việt Nam quy định đối với đấu thầu trong nước, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 20 ngày kể từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu. Trong khi đó, Hiệp định Mua sắm chính phủ (GPA) của Tổ chức Thương mại thế giới

Pháp luật đấu thầu của Việt Nam quy định đối với đấu thầu trong nước, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 20 ngày kể từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu. Trong khi đó, Hiệp định Mua sắm chính phủ (GPA) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) quy định khoảng thời gian tối thiểu cho việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu là 40 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo mời thầu.

 

GPA quy định cơ quan mua sắm phải cung cấp đủ thời gian cho nhà thầu chuẩn bị và nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển hay hồ sơ dự thầu. Việc quy định thời gian cần cân nhắc tới các yếu tố như tính chất và mức độ phức tạp của gói thầu, yêu cầu về thầu phụ (nếu có) hay thời gian cần thiết để nhà thầu từ nước ngoài hoặc từ các địa phương khác chuyển hồ sơ dự thầu về địa chỉ của cơ quan mua sắm trong trường hợp không áp dụng đấu thầu điện tử.

IMG

Theo quy định tại Hiệp định Mua sắm chính phủ của WTO, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 40 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo mời thầu đối với đấu thầu rộng rãi

 Ảnh: Tiên Giang

Thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển

GPA quy định trong trường hợp gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế, thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là 25 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển. Thời gian này có thể giảm xuống tối thiểu là 10 ngày trong các trường hợp tối khẩn cấp mà cơ quan mua sắm chứng minh được khoảng thời gian bình thường (tối thiểu 25 ngày) là không thực tế. Trong khi đó, Luật Đấu thầu 2013 quy định, thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

 

Việc GPA sử dụng thời điểm “ngày đăng tải thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển” thay vì “ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển” để tính toán thời gian tối thiểu dành cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển là do ở các nền kinh tế thành viên GPA, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển thường được phát hành cùng thời điểm với việc đăng tải thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển.

 

Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu

Theo quy định của GPA, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 40 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo mời thầu trong trường hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi. Nếu gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 40 ngày kể từ khi cơ quan mua sắm thông báo cho các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn về việc nộp hồ sơ dự thầu. Trong khi đó, theo pháp luật về đấu thầu của Việt Nam, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước và 40 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu cho đến ngày có thời điểm đóng thầu. Đối với gói thầu quy mô nhỏ (giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa; không quá 20 tỷ đồng đối với gói thầu xây lắp, hỗn hợp), thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu.

Song Khanh

ngocthanh