Quy định trách nhiệm đạo đức đối với nhà thầu mua sắm chính phủ (kỳ 2)

Các quy định liên bang của Hoa Kỳ nghiêm cấm nhà thầu “đặt vấn đề” bàn luận về việc tuyển dụng nhân viên liên bang về làm việc cho họ.

Xung đột lợi ích

Các quy định liên bang của Hoa Kỳ nghiêm cấm nhà thầu “đặt vấn đề” bàn luận về việc tuyển dụng nhân viên liên bang về làm việc cho họ. Ngoài ra, những người từng là nhân viên liên bang cũng bị hạn chế cung cấp một số dịch vụ khi họ không làm việc cho Chính phủ Hoa Kỳ nữa. Thời gian hạn chế này tùy theo thời gian công tác và phạm vi công việc của người đó tương ứng với vị trí và khối lượng công việc từng đảm nhiệm khi còn làm trong Chính phủ.

 

Tại Hoa Kỳ, những người từng là nhân viên Chính phủ liên bang bị hạn chế cung cấp một số dịch vụ khi họ không làm việc cho Chính phủ nữa

 Ảnh: N. Liên

Khi tham gia gói thầu mua sắm chính phủ (MSCP), nhà thầu có nghĩa vụ tuân thủ chặt chẽ quy định đã đặt ra nhằm: ngăn ngừa hành vi “lôi kéo” không phù hợp với các nhân viên liên bang, và đảm bảo rằng những người từng là nhân viên liên bang và hiện làm việc cho nhà thầu sẽ không có những hành vi bất hợp pháp gây ra xung đột lợi ích. Chính phủ Hoa Kỳ có đủ công cụ và quyền lực để áp đặt những hình phạt rất nặng nề với đối tượng nào không chấp hành nghiêm chỉnh những quy định đó.

 

Lại quả

Quy định pháp luật cũng như các điều khoản hợp đồng của Hoa Kỳ luôn nghiêm cấm hành vi đưa và nhận tiền “lại quả” nhằm ngăn ngừa những ưu đãi bất hợp lý trong quá trình xét thầu, tác động tới kết quả lựa chọn nhà thầu trong các gói thầu MSCP. Bên cạnh đó, nhà thầu không được phép tính gộp giá trị số tiền “lại quả” vào trong giá hợp đồng. “Lại quả” có thể được hiểu là một món tiền, hoa hồng, tín dụng, hay bất kỳ khoản “bồi dưỡng” nào khác. Ưu đãi bất hợp lý trong quá trình xét thầu bao gồm được nộp muộn hồ sơ dự thầu mà không có lý do chính đáng; hàng hóa không đủ tiêu chuẩn vẫn được chấp nhận... Mỗi nhà thầu có nghĩa vụ đảm bảo rằng nhân viên của mình được giáo dục và đào tạo để không dính líu tới hành vi lại quả, cho dù với tư cách là bên đưa hay bên nhận.

 

Bảo mật thông tin trong đấu thầu

Quy định mua sắm liên bang (FAR) nghiêm cấm tiết lộ thông tin hồ sơ dự thầu hoặc xét chọn nhà thầu cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào không phải đối tượng liên quan. Thông tin hồ sơ dự thầu bao gồm: Bản dữ liệu chi phí hoặc định giá gói thầu, thông tin độc quyền về quy trình vận hành hoặc kỹ thuật, cùng với các loại chi phí gián tiếp. Thông tin xét chọn nhà thầu bao gồm giá dự thầu, đánh giá giá dự thầu, và nhiều thông tin đấu thầu nhạy cảm khác. Nhân sự của nhà thầu, vì thế, cần phải được đào tạo nhận thức để không cố tình vi phạm, tìm cách khai thác thông tin mật từ phía bên mời thầu mà cụ thể ở đây là nhân viên trong Chính phủ Hoa Kỳ.

 Hải Châu

 

ngocthanh