Nội dung hồ sơ mời thầu trong GPA

Theo quy định của Hiệp định Mua sắm chính phủ (GPA) năm 2012 của Tổ chức Thương mại thế giới, cơ quan mua sắm phải có trách nhiệm phát hành hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu quan tâm, trong đó có đầy đủ thông tin cần thiết để nhà thầu
Nội dung hồ sơ mời thầu trong GPA

Yêu cầu chung về hồ sơ mời thầu

Theo quy định của Hiệp định Mua sắm chính phủ (GPA) năm 2012 của Tổ chức Thương mại thế giới, cơ quan mua sắm phải có trách nhiệm phát hành hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu quan tâm, trong đó có đầy đủ thông tin cần thiết để nhà thầu chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu. Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt hay việc tổ chức lựa chọn nhà thầu diễn ra thông qua phương tiện điện tử, cơ quan mua sắm phải cung cấp thời gian đủ dài để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu (theo quy định, thông thường thời gian tối thiểu cho việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu của nhà thầu là 40 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo mời thầu - cũng là ngày phát hành hồ sơ mời thầu). Trường hợp nhà thầu yêu cầu cung cấp thêm thông tin liên quan đến hồ sơ mời thầu, cơ quan mua sắm có trách nhiệm phản hồi nếu yêu cầu đó là hợp lý và các thông tin nhà thầu yêu cầu không mang đến lợi thế cho nhà thầu đó so với các nhà thầu khác.

Nội dung của hồ sơ mời thầu

Một hồ sơ mời thầu hợp lệ cần phải có các thông tin sau, trừ trường hợp thông tin đó đã được nêu trong thông báo mời thầu:

Thứ nhất, thông tin về gói thầu, bao gồm tính chất và số lượng hàng hóa hay dịch vụ cần mua sắm, trường hợp không xác định được số lượng thì nêu số lượng tạm tính, cũng như các yêu cầu mà nhà thầu cần phải đáp ứng, bao gồm các tiêu chuẩn kỹ thuật, chứng nhận sự tuân thủ, yêu cầu về bản vẽ, thiết kế hay các tài liệu hướng dẫn.

Thứ hai, mô tả các điều kiện dự thầu của nhà thầu, bao gồm danh mục các thông tin và tài liệu liên quan tới điều kiện dự thầu mà nhà thầu cần phải nộp cho cơ quan mua sắm.

IMG

Theo quy định của GPA năm 2012, cơ quan mua sắm phải có trách nhiệm phát hành hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu quan tâm, trong đó có đầy đủ thông tin cần thiết để nhà thầu chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu

 Ảnh: Tiên Giang

Thứ ba, các tiêu chuẩn đánh giá được áp dụng trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng cũng như mức độ quan trọng tương đối của các tiêu chuẩn đánh giá đó, trừ trường hợp giá là tiêu chí duy nhất.

Thứ tư, nếu việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tiến hành thông qua phương tiện điện tử, hồ sơ mời thầu cần mô tả đầy đủ các yêu cầu về xác thực và mã hóa hay những yêu cầu khác liên quan tới việc cung cấp thông tin thông qua phương tiện điện tử.

Thứ năm, nếu cơ quan mua sắm sử dụng đấu giá (ngược) điện tử(1) trong việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu phải mô tả các quy định áp dụng trong quá trình đấu giá (ngược) điện tử, bao gồm cả việc xác định các yếu tố của hồ sơ dự thầu liên quan tới các tiêu chuẩn đánh giá được sử dụng trong quá trình đấu giá (ngược) điện tử.

Thứ sáu, trong trường hợp gói thầu sẽ được mở thầu công khai, hồ sơ mời thầu phải nêu rõ ngày, thời gian và địa điểm mở thầu và, nếu phù hợp, người được ủy quyền tham dự lễ mở thầu công khai đó.

Thứ bảy, hồ sơ mời thầu cần mô tả các điều khoản hay điều kiện khác, bao gồm các điều khoản thanh toán và cách thức nộp hồ sơ dự thầu, chẳng hạn như nộp hồ sơ dự thầu bằng giấy hay nộp qua phương tiện điện tử. Cuối cùng, hồ sơ mời thầu cần nêu rõ thời gian giao hàng hay cung cấp dịch vụ.

Ngoài 8 nội dung bắt buộc phải có trong hồ sơ mời thầu, GPA cũng đưa ra những quy định cụ thể hơn đối với các nội dung trong hồ sơ mời thầu. Ví dụ, khi đưa ra thời gian giao hàng hay cung cấp dịch vụ trong hồ sơ mời thầu, cơ quan mua sắm cần tính đến các yếu tố như sự phức tạp của gói thầu, khả năng sử dụng thầu phụ và thời gian thực tế cần thiết cho việc sản xuất, xuất kho và vận chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất hay thời gian cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ. Đối với tiêu chuẩn đánh giá được nêu trong thông báo mời thầu hoặc hồ sơ mời thầu, cơ quan mua sắm có thể đưa ra các tiêu chuẩn về giá và các yếu tố chi phí khác; tiêu chuẩn về chất lượng, kỹ thuật; tiêu chuẩn về đặc điểm môi trường và điều kiện giao hàng cũng như các tiêu chuẩn đánh giá khác.

Sửa đổi hồ sơ mời thầu

Trước khi trao hợp đồng, nếu cơ quan mua sắm điều chỉnh các tiêu chuẩn đánh giá hay yêu cầu trong thông báo mời thầu hoặc hồ sơ mời thầu đã đăng tải/phát hành cho nhà thầu tham dự, hoặc nếu cơ quan mua sắm bổ sung hay đăng tải, phát hành lại thông báo mời thầu hoặc hồ sơ mời thầu thì cơ quan mua sắm phải có trách nhiệm cung cấp các thông tin sửa đổi, bổ sung hay đăng tải, phát hành lại đó bằng văn bản cho tất cả nhà thầu dự gói thầu tại thời điểm tiến hành sửa đổi, bổ sung hay đăng tải, phát hành lại. 

Trong trường hợp không thể xác định được danh tính của nhà thầu, cơ quan mua sắm phải đăng tải, phát hành thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu đã sửa đổi, bổ sung theo đúng cách thức đã đăng tải, phát hành thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu ban đầu.

Ngoài ra, khi tiến hành điều chỉnh, sửa đổi hay đăng tải, phát hành lại, cơ quan mua sắm phải cung cấp thời gian phù hợp để những nhà thầu đã tham dự điều chỉnh và nộp lại hồ sơ dự thầu đã bổ sung, nếu cần thiết.

Song Khanh

 

(1) Khác với đấu giá thông thường (người trả giá cao sẽ giành được quyền sở hữu vật được bán), đấu giá ngược điện tử trong đấu thầu là việc lựa chọn nhà thầu áp dụng công nghệ thông tin, theo đó, nhà thầu trả giá thấp nhất (trường hợp giá là tiêu chuẩn đánh giá duy nhất) sẽ giành được hợp đồng.

 

ngocthanh