Hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay ODA của Nhật Bản: Một số quy định khác về hợp đồng (Kỳ 2)

Hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay ODA của Nhật Bản do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) ban hành vào tháng 4/2012 quy định một số vấn đề khác mà bên vay cũng như nhà thầu/nhà cung cấp cần quan tâm

Hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay ODA của Nhật Bản do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) ban hành vào tháng 4/2012 quy định một số vấn đề khác mà bên vay cũng như nhà thầu/nhà cung cấp cần quan tâm khi giao kết hợp đồng, đó là: ngôn ngữ trong hợp đồng, trường hợp bất khả kháng, luật áp dụng trong hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

 

1. Ngôn ngữ trong hợp đồng

Hướng dẫn mua sắm quy định, tất cả các tài liệu liên quan đến việc mua sắm, bao gồm cả hợp đồng giữa bên vay và nhà thầu/nhà cung cấp phải được soạn thảo bằng một trong những ngôn ngữ sau đây: Nhật, Anh, Pháp hoặc Tây Ban Nha. Việc sử dụng ngôn ngữ nào trong các dự án cụ thể sẽ do bên vay lựa chọn. Bên vay cũng có thể phát hành bản dịch của các tài liệu trên bằng ngôn ngữ trong nước của bên vay. Song, những bản dịch này chỉ có giá trị tham khảo. Tài liệu được soạn thảo bằng tiếng Nhật, Anh, Pháp hoặc Tây Ban Nha vẫn là tài liệu gốc, phải được ưu tiên sử dụng.

 

Ngay cả trong trường hợp một nhà thầu/nhà cung cấp trong nước của bên vay được trao hợp đồng, và hợp đồng được soạn thảo bằng ngôn ngữ trong nước của bên vay, thì hợp đồng vẫn phải được dịch sang tiếng Nhật, Anh, Pháp hoặc Tây Ban Nha để JICA thẩm định và chấp nhận.

 

2. Trường hợp bất khả kháng

Mặc dù Hướng dẫn mua sắm không quy định rõ những trường hợp nào được coi là bất khả kháng, nhưng các bên phải thỏa thuận và ghi nhận điều khoản này trong hợp đồng. Trong đó, quy định rõ việc hai bên không thể thực hiện đúng nghĩa vụ của họ theo hợp đồng sẽ không được coi là vi phạm hợp đồng, nếu việc không thực hiện đó là do trường hợp bất khả kháng như được quy định trong hợp đồng.

 

3. Luật áp dụng trong hợp đồng

Trong hợp đồng phải có quy định về luật điều chỉnh nội dung và vấn đề giải thích hợp đồng.

Ngoài ra, nội dung của các Công hàm trao đổi (Exchange of Notes) và các điều khoản trong Hiệp định vay vốn ODA giữa JICA và bên vay cũng được sử dụng để điều chỉnh quá trình thực hiện dự án của bên vay.

 

4. Giải quyết tranh chấp

Hợp đồng cũng phải bao gồm một điều khoản về phương thức giải quyết tranh chấp.

Hướng dẫn mua sắm quy định, các bên bắt buộc phải thỏa thuận lựa chọn trọng tài thương mại quốc tế để giải quyết tranh chấp trong hợp đồng, trừ phi có lý do chính đáng, hoặc vì hợp đồng được trao cho nhà thầu/nhà cung cấp trong nước của bên vay mà các bên có thể thỏa thuận khác, nhưng điều này phải được JICA chấp nhận. Ngoài ra, JICA cũng khuyến nghị các bên nên sử dụng Quy tắc trọng tài của Phòng Thương mại quốc tế (ICC), bởi đây là quy tắc trọng tài uy tín, được sử dụng rộng rãi trên thế giới.

 

Đối với các hợp đồng xây lắp, các hợp đồng cung cấp và lắp đặt, hợp đồng chìa khóa trao tay, điều khoản giải quyết tranh chấp sẽ bao gồm các cơ chế như tòa án, hoặc hội đồng giải quyết tranh chấp được chỉ định để giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng hơn.

ThS. Tào Thị Huệ

Bộ môn Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ quốc tế 

Trường Đại học Luật Hà Nội

ngocthanh