Hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay ODA của Nhật Bản: Hợp đồng trong mua sắm hàng hóa, dịch vụ (Kỳ 1)

Hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay ODA của Nhật Bản do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) ban hành vào tháng 4/2012 (Hướng dẫn mua sắm), đưa ra 4 hình thức mua sắm gồm: đấu thầu cạnh tranh quốc tế, đấu thầu quốc tế

Hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay ODA của Nhật Bản do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) ban hành vào tháng 4/2012 (Hướng dẫn mua sắm), đưa ra 4 hình thức mua sắm gồm: đấu thầu cạnh tranh quốc tế, đấu thầu quốc tế hạn chế, mua sắm quốc tế và ký kết hợp đồng trực tiếp. Mục đích chính của tất cả các hình thức mua sắm này đều nhằm lựa chọn được nhà thầu/nhà cung cấp tốt nhất để Bên vay ký hợp đồng. Hướng dẫn mua sắm đã có những quy định cụ thể về những loại hợp đồng mà Bên vay được phép ký cũng như những lưu ý đối với nội dung hợp đồng.

 

Hướng dẫn mua sắm quy định, tùy theo tính chất của hàng hoá, dịch vụ được cung cấp, Bên vay có thể ký với nhà thầu/nhà cung cấp một trong 5 loại hợp đồng sau:

(i) Thứ nhất, hợp đồng ký kết trên cơ sở đơn giá cho công việc được thực hiện hoặc các mặt hàng được cung cấp: Là hợp đồng quy định việc thanh toán trên cơ sở đơn giá, sử dụng trong trường hợp nội dung hoặc khối lượng công việc không thể ước tính một cách chính xác;

(ii) Thứ hai, hợp đồng trọn gói: Là hợp đồng quy định việc thanh toán trên cơ sở giá trọn gói, hay nói cách khác, hợp đồng có giá được xác định là một số tiền nhất định. Loại hợp đồng này sử dụng trong trường hợp phạm vi, nội dung công việc có thể ước tính đầy đủ, chi tiết;

(iii) Thứ ba, hợp đồng chi phí bồi hoàn: Loại hợp đồng này chỉ được sử dụng, nếu được sự chấp nhận của JICA trong những trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như việc thực hiện hợp đồng có rủi ro cao hoặc các chi phí không thể xác định trước một cách chính xác. Tất cả các khoản thanh toán sẽ được xác định sau khi hoàn thành công việc, bao gồm các chi phí thực tế (ví dụ: chi phí vật liệu, chi phí nhân công) và các chi phí gián tiếp (ví dụ: chi phí về trụ sở). Hợp đồng chi phí bồi hoàn bao gồm hợp đồng chi phí cộng lệ phí cố định và hợp đồng chi phí cộng % lệ phí…

(iv) Thứ tư, có thể kết hợp các loại hợp đồng trên cho từng phần khác nhau của một hợp đồng;

(v) Thứ năm, hợp đồng "chìa khóa trao tay" (turnkey contract): Theo đó, một nhà thầu/nhà cung cấp duy nhất chịu trách nhiệm cho việc thiết kế, kỹ thuật, cung cấp thiết bị và xây dựng. Hợp đồng này có thể được chấp nhận, nếu nó cung cấp lợi thế về kỹ thuật và kinh tế cho Bên vay. Bên vay phải nêu rõ loại hợp đồng được lựa chọn trong các tài liệu liên quan đến việc mua sắm.

Về nội dung của hợp đồng, Hướng dẫn mua sắm không quy định hợp đồng phải bao gồm những điều khoản cơ bản nào. Song, khi xây dựng hợp đồng, các bên phải lưu ý những vấn đề sau:

(i) Thứ nhất, hợp đồng phải quy định rõ quyền và nghĩa vụ của Bên vay và nhà thầu/nhà cung cấp. Những điều khoản chung của hợp đồng có thể quy định theo tập quán, nếu phù hợp với tính chất và vị trí của dự án;

(ii) Thứ hai, rủi ro và trách nhiệm giữa Bên vay và nhà thầu/nhà cung cấp phải được phân bổ một cách công bằng, và mọi sửa đổi theo tập quán về vấn đề này phải nhằm tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện dự án. Trong một số trường hợp, các điều khoản được sửa đổi này có thể không được JICA chấp nhận, nếu JICA nhận thấy việc sửa đổi này là không chính đáng;

(iii) Thứ ba, an toàn là vấn đề luôn luôn được chú trọng trong quá trình thực hiện dự án. Các biện pháp an toàn do các nhà thầu/nhà cung cấp thực hiện phải được quy định rõ trong hợp đồng.

ThS. Tào Thị Huệ

Bộ môn Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ quốc tế Trường Đại học Luật Hà Nội

ngocthanh