Giới thiệu về mua sắm chính phủ ở Nhật Bản: Các chính sách tự nguyện về mua sắm chính phủ ở Nhật Bản (Kỳ 3)

Như đã giới thiệu trong kỳ trước, Nhật Bản đã ban hành “các chính sách tự nguyện” nhằm nâng cao tính minh bạch, công khai và hiệu quả của công tác đấu thầu.

Như đã giới thiệu trong kỳ trước, Nhật Bản đã ban hành “các chính sách tự nguyện” nhằm nâng cao tính minh bạch, công khai và hiệu quả của công tác đấu thầu. Các chính sách tự nguyện này áp dụng đối với một số ngành/mặt hàng cụ thể, được quy định trong Quy trình hướng dẫn thực hiện mua sắm chính phủ.

 

1. Mua sắm siêu máy tính

1.1. Ban hành và sửa đổi quy định

“Quy định mua sắm siêu máy tính” được thông qua vào tháng 7/1987 tại cuộc họp của Uỷ ban Chương trình hành động, song phải sửa đổi chỉ 3 năm sau đó (ngày 19/4/1990) do yêu cầu của Hoa Kỳ. Cụ thể, Hoa Kỳ phàn nàn rằng từ khi Nhật Bản áp dụng chính sách này, Chính phủ và các cơ quan mua sắm của nước này không mua bất kỳ siêu máy tính nào của Hoa Kỳ và rằng Quy định này cần phải sửa đổi, đặc biệt là nội dung liên quan tới xây dựng thông số kỹ thuật và thực tiễn kinh doanh đối với việc giảm giá lớn. Quy định sửa đổi này có hiệu lực từ ngày 1/5/1990.

 

Quy định này nêu ra quy trình mua sắm siêu máy tính của 153 cơ quan mua sắm của Nhật Bản (tính đến ngày 1/3/2014, được nêu trong Phụ lục 1 và 3 trong Bản chào của Nhật Bản trong Hiệp định GPA sửa đổi). Các cơ quan mua sắm nêu trên có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị không phải 100% là cơ quan nhà nước. 

 

1.2. Những điểm chính trong Quy định mua sắm siêu máy tính

“Quy định mua sắm siêu máy tính” sửa đổi tháng 4/1990 áp dụng đối với việc mua sắm các siêu máy tính có tốc độ xử lý dựa trên FLOPS (Floating point Operation Per Second - số con tính/giây). Ngưỡng áp dụng ban đầu là đối với các siêu máy tính có tốc độ từ 300 MegaFlops (300 triệu con tính/giây) trở lên. Ngưỡng này sau đó được nâng lên: từ 5 GigaFlops (5 tỷ con tính/giây) trở lên từ ngày 1/4/1995, từ 50 GigaFlops trở lên từ ngày 1/5/1999, từ 100 GigaFlops trở lên từ ngày 1/5/2000, từ 1,5 TeraFlops (1,5 nghìn tỉ con tính/giây) trở lên từ ngày 1/5/2005 và từ 50 TeraFlops trở lên từ ngày 16/4/2014.  

 

2. Mua sắm vệ tinh không phục vụ nghiên cứu và phát triển

Tại cuộc họp lần thứ 14 vào ngày 14/6/1990, Uỷ ban Chương trình hành động đã đưa ra “Các biện pháp liên quan tới Quy trình mua sắm vệ tinh không phục vụ mục tiêu nghiên cứu và phát triển (R&D)” dựa trên kết quả tham vấn trước đó với Chính phủ Hoa Kỳ về R&D cũng như mua sắm vệ tinh.

 

Một trong những điểm nhấn của Quy trình này là điều khoản liên quan tới việc tham vấn giữa hai chính phủ Nhật Bản và Hoa Kỳ đối với những tranh chấp về việc phân loại vệ tinh. Tuy vậy, điều khoản về cơ chế tham vấn này không nhằm mục tiêu hạn chế phạm vi phán quyết của Hội đồng Đánh giá mua sắm công. Ngược lại, Hội đồng này cũng sẽ xem xét bất kỳ khiếu nại nào liên quan tới việc phân loại vệ tinh.

Song Khanh

 

ngocthanh