Cải cách pháp luật về mua sắm công trong khuôn khổ EU: Pháp luật của EU về mua sắm công - một "công cụ" để thực hiện chính sách môi trường (Kỳ 4)

Các chỉ thị mới về mua sắm công của Liên minh châu Âu (EU) bao gồm Chỉ thị 2014/24/EU và Chỉ thị 2014/25/EU không chỉ tập trung vào vấn đề thủ tục mua sắm, mà còn là một "công cụ" để thực hiện chính sách môi trường.

Các chỉ thị mới về mua sắm công của Liên minh châu Âu (EU) bao gồm Chỉ thị 2014/24/EU và Chỉ thị 2014/25/EU không chỉ tập trung vào vấn đề thủ tục mua sắm, mà còn là một "công cụ" để thực hiện chính sách môi trường. Điều này được thể hiện thông qua các điều khoản liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ về môi trường của doanh nghiệp, việc sử dụng nhãn môi trường và tiêu chí lựa chọn hồ sơ dự thầu dựa trên yếu tố môi trường trong toàn bộ quá trình sản xuất hoặc chi phí vòng đời của sản phẩm.

 

Yêu cầu tuân thủ nghĩa vụ về môi trường

- Đối với các doanh nghiệp thắng thầu: Khi thực hiện hợp đồng, họ phải tuân thủ các nghĩa vụ về môi trường theo quy định của pháp luật EU, pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia;

- Đối với các doanh nghiệp tham gia dự thầu: Nếu không tuân thủ các nghĩa vụ về môi trường, hồ sơ của họ có thể bị loại.

Ngoài ra, một hồ sơ dự thầu dù được đánh giá tốt nhất cũng có thể không được trao hợp đồng nếu doanh nghiệp đó không tuân thủ nghĩa vụ về môi trường; và một hồ sơ dự thầu dù có giá dự thầu rất thấp cũng sẽ bị loại nếu không tuân thủ các nghĩa vụ về môi trường.

 

Yêu cầu về nhãn môi trường

Các quy định mới của EU cho phép cơ quan công quyền có thể sử dụng một nhãn môi trường hoặc nhãn sinh thái cụ thể làm tiêu chí đánh giá sự phù hợp với yêu cầu về môi trường của các công trình, hàng hóa hoặc dịch vụ mà họ muốn mua sắm. Tuy nhiên, việc sử dụng nhãn môi trường phải đáp ứng các điều kiện sau:

Một là, nhãn môi trường phải phù hợp với đặc điểm, tính chất của các công trình cụ thể, hàng hoá, dịch vụ được mua sắm. Nếu nhãn môi trường bao gồm các yêu cầu liên quan đến yếu tố nội bộ hay chính sách chung của doanh nghiệp, thì cơ quan công quyền không được sử dụng nhãn môi trường này.

Hai là, nhãn môi trường phải được công bố một cách công khai, minh bạch bởi một cơ quan độc lập với các bên tham gia đấu thầu.

Ba là, nhãn môi trường phải được xây dựng trên cơ sở các tiêu chí khách quan, không phân biệt đối xử và bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể tiếp cận được.

Bốn là, nếu một doanh nghiệp không có loại nhãn môi trường theo quy định của hồ sơ mời thầu, họ có thể sử dụng loại nhãn môi trường khác có giá trị tương đương, nếu được cơ quan công quyền chấp nhận.

ThS. Tào Thị Huệ

Bộ môn Pháp luật thương mại hàng hóa 

và dịch vụ quốc tế

Trường Đại học Luật Hà Nội

ngocthanh