(BĐT) - Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 69/2019/NĐ-CP (NĐ 69) quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).
Hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất, trụ sở làm việc cho nhà đầu tư ký kết trước ngày 1/1/2018 được tiếp tục thực hiện theo nội dung đã ký kết. Ảnh: Lê Tiên

Hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất, trụ sở làm việc cho nhà đầu tư ký kết trước ngày 1/1/2018 được tiếp tục thực hiện theo nội dung đã ký kết. Ảnh: Lê Tiên

Theo NĐ 69, tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT gồm quỹ đất; đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội. Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; các loại tài sản công khác theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công cũng thuộc phạm vi này.

Ngoài ra, trường hợp bán đấu giá tài sản công để lấy nguồn thanh toán cho hợp đồng BT thì việc sử dụng số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư BT thực hiện theo quy đinh của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Đối với xử lý chuyển tiếp, NĐ 69 quy định, đối với hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất, trụ sở làm việc cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT đã được ký kết theo đúng quy định của pháp luật tại thời điểm ký hợp đồng trước ngày 1/1/2018 mà chưa hoàn thành việc thành toán cho nhà đầu tư thì tiếp tục thực hiện việc thanh toán theo nội dung hợp đồng BT đã ký kết. NĐ cũng hướng dẫn thêm về xử lý chuyển tiếp đối với trường hợp các nội dung liên quan đến việc thanh toán chưa được quy định rõ trong hợp đồng.