(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đề nghị bí thư tỉnh ủy, thành ủy và yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.
Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm 2020 đạt khoảng 19% so với kế hoạch được giao. Ảnh: Lê Tiên

Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm 2020 đạt khoảng 19% so với kế hoạch được giao. Ảnh: Lê Tiên

Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm 2020 cao hơn cùng kỳ năm 2019 nhưng vẫn còn rất thấp so với yêu cầu (đạt khoảng 19% so với kế hoạch được giao). Bên cạnh một số nguyên nhân khách quan thì còn do yếu tố chủ quan, nhất là tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020 của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương, của từng bộ, ngành, cơ quan. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khi để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Thủ tướng nhấn mạnh phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân hết số vốn đầu tư công được giao kế hoạch năm 2020 (kể cả số vốn các năm trước được chuyển sang). Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định cắt giảm, điều chuyển kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đến ngày 30/9/2020 có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn năm 2020 để điều chỉnh cho các dự án quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ, có khả năng giải ngân nhanh, kể cả việc điều chuyển vốn cho các bộ, cơ quan, địa phương khác.