(BĐT) - Tháng 4/2018, CTCP Cao su Đồng Phú (Mã CK: DPR) bán được 127,6 tấn mủ cao su với mức giá bình quân 36,8 triệu đồng/tấn, thu về 69,8 tỷ đồng doanh thu và 53,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2018, Công ty ước đạt 240,1 tỷ đồng doanh thu và 138,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; lần lượt hoàn thành 32,8% kế hoạch doanh thu và 73,1% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Với lý do tập trung cho hoạt động sản xuất kinh doanh, kiện toàn cơ cấu nhân sự, ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty sẽ được hoãn sang ngày 21.6 tới.