(BĐT) - Theo Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020 tại TP. Cần Thơ (Chương trình), giai đoạn 2016 - 2019, Thành phố đã bố trí 395,69 tỷ đồng ngân sách địa phương để thực hiện các dự án quan trọng, cần thiết, đạt 90,11% kế hoạch vốn giai đoạn 2016 - 2020.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Nguồn vốn từ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 - 2020 là 1.089,131 tỷ đồng, cao hơn giai đoạn 2011 - 2015 là 468,031 tỷ đồng, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư các dự án khác. TP. Cần Thơ đánh giá, việc đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư để thực hiện là cần thiết. Do đó, Thành phố đã ban hành Danh mục kêu gọi đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông của địa phương theo hình thức đối tác công tư (PPP) với tổng mức vốn là 10.044 tỷ đồng.

Dự kiến, nhu cầu vốn giai đoạn sau 2020 để tiếp tục đầu tư các dự án giao thông, thủy lợi thuộc Chương trình do TP. Cần Thơ quản lý là 5.627 tỷ đồng. Cùng với ngân sách trung ương, TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục rà soát, ưu tiên bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương đảm bảo hoàn thành các dự án thuộc Chương trình theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.