(BĐT) - Theo báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu của UBND tỉnh Cà Mau, năm 2019, Tỉnh đã triển khai lựa chọn nhà thầu cho 5.102 gói thầu thuộc dự án và dự toán mua sắm thường xuyên, với tổng giá gói thầu là 5.241.636 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 4.716.708 triệu đồng, tiết kiệm thông qua đấu thầu là 524.928 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 10,01%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, đấu thầu rộng rãi trong nước không qua mạng 287 gói, với tổng giá gói thầu 3.594.093 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 3.150.848 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 12,33%, tương đương 443.245 triệu đồng. Đấu thầu hạn chế trong nước không qua mạng 2 gói, với tổng giá gói thầu 5.456 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 4.792 triệu đồng, tiết kiệm thông qua đấu thầu 664 triệu đồng.

Năm 2019, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 78 gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước không qua mạng, với tổng giá gói thầu 73.191 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 68.275 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 6,72%, tương đương 4.916 triệu đồng. Có 4.403 gói thầu chỉ định thầu trong nước, với tổng giá gói thầu 623.866 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 584.184 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 6,36%, tương đương 39.682 triệu đồng.

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, để đảm bảo triển khai tốt công tác đấu thầu trong năm 2020, UBND Tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường mở các lớp tập huấn nghiệp vụ đấu thầu, đặc biệt là nghiệp vụ đấu thầu qua mạng nhằm nâng cao năng lực của các chủ đầu tư, bên mời thầu và các nhà thầu; thực hiện nghiêm túc các đợt kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại.