(BĐT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc cho phép phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 đến ngày 30/6/2021 chưa phân bổ của Bộ Y tế .
Bộ Y tế được sử dụng 253 tỷ đồng dự toán chi NSNN chưa phân bổ

Theo đó, Chính phủ đồng ý Bộ Y tế sử dụng 253,389 tỷ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 đến ngày 30/6/2021 chưa phân bổ để phân bổ cho các đơn vị của Bộ Y tế đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật (241,683 tỷ đồng) và thực hiện chế độ mới tăng thêm đối với các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế được giao nhiệm vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc, nuôi dưỡng người bệnh phong, tâm thần (11,706 tỷ đồng) như đề nghị của Bộ Tài chính.

Nghị quyết nêu rõ Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo. Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí nêu trên theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.