Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 61/2016/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.
Bộ Tài chính siết việc thu cổ tức với vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Theo đó, doanh nghiệp thực hiện khai số cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước và thực hiện nộp ngân sách nhà nước trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có thông báo chia cổ tức, lợi nhuận của công ty cổ phần (CTCP), công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hai thành viên trở lên.

CTCP, công ty TNHH hai thành viên trở lên thực hiện, nộp tờ khai về cổ tức, lợi nhuận được chia cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hình thức điện tử.

Thông tư nêu rõ, cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước của CTCP, công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do bộ, ngành đại diện chủ sở hữu được phân chia 100% cho ngân sách trung ương.

Cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước của CTCP, công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn góp của nhà nước do địa phương đại diện chủ sở hữu được phân chia 100% cho ngân sách địa phương.

Thông tư 61/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/5/2016 và áp dụng cho niên độ từ năm 2016.

Theo ĐTCK