(BĐT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 37/2020/NĐ-CP bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 
Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa được ưu đãi đầu tư (ảnh: Internet)

Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa được ưu đãi đầu tư (ảnh: Internet)

Theo đó, Nghị định số 37/2020/NĐ-CP bổ sung Khoản 2 vào Mục V Phần B Phụ lục I về Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP đối với hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các ngành nghề ưu đãi đầu tư bổ sung bao gồm: Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Nghị định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2020.