(BĐT) - Bộ Y tế vừa cập nhật thêm 659 mặt hàng thuốc mới trong Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp. Thông tư này đang được Bộ Y tế tổ chức lấy ý kiến rộng rãi.

Cùng với 146 mặt hàng thuốc đã được ban hành tại Thông tư số 10/2016/TT-BYT ngày 5/5/2016, tổng cộng Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp đến nay là 805 mặt hàng.

Theo Dự thảo Thông tư, các mặt hàng thuốc đưa vào Danh mục phải đáp ứng 4 tiêu chí gồm: Thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu; thuốc đã có tối thiểu từ 3 số đăng ký của 3 nhà sản xuất trong nước theo nhóm tiêu chí kỹ thuật; giá thuốc sản xuất trong nước không cao hơn so với thuốc nhập khẩu có tiêu chí kỹ thuật tương đương; bảo đảm khả năng cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế khi không mua thuốc nhập khẩu sản xuất tại cơ sở có tiêu chí kỹ thuật tương đương với thuốc sản xuất trong nước.