Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến bộ ngành, người dân về đề xuất tăng lương cơ sở cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ 1,49 triệu đồng lên 1,6 triệu đồng/tháng, kể từ ngày 1/7/2020 (tăng thêm 7,38%).
Bộ Nội vụ đề xuất tăng tiền lương từ 1/7

Bộ Nội vụ đề xuất tăng tiền lương từ 1/7

Bộ Nội vụ cho biết, mức lương cơ sở hiện nay 1,49 triệu đồng/tháng mới đạt 42,39% so với lương tối thiểu vùng bình quân năm 2019 (3,515 triệu đồng/tháng) và đạt 40,16% so với mức tối thiểu vùng bình quân năm 2020 (3,710 triệu đồng/tháng). Điều đó, dẫn đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn.

Theo Bộ Nội vụ, việc xây dựng Nghị định điều chỉnh mức tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, từ ngày 1/7 là cần thiết để thực hiện Nghị quyết 86 (Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2020) của Quốc hội.

Kinh phí để thực hiện tăng lương với các cơ quan trung ương lấy từ nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên. Còn các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương sử dụng 70% tăng thu ngân sách địa phương…

Bộ Nội vụ cho biết, dự toán chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách trung ương và chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm 2020, đã bố trí chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế là 61.522.665 triệu đồng để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2020.

Theo Dân trí