(BĐT) - Ban Mua sắm tài sản nhà nước (TSNN) theo phương thức tập trung vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) thành lập.

Ban có nhiệm vụ tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung (MSTT) của các đơn vị đối với tài sản thuộc Danh mục MSTT cấp Bộ; lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu MSTT, trình thẩm định, phê duyệt; tiến hành lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản thuộc Danh mục MSTT theo quy định của pháp luật về đấu thầu; ký Thỏa thuận khung với nhà thầu được lựa chọn cung cấp tài sản, phát hành tài liệu mô tả chi tiết các tài sản được lựa chọn; quy định mẫu hợp đồng mua sắm làm cơ sở cho các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản ký hợp đồng mua sắm với nhà cung cấp; tham gia bàn giao, tiếp nhận tài sản MSTT; công khai việc mua sắm tài sản theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng TSNN; giám sát quá trình thực hiện Thỏa thuận khung, hợp đồng của các nhà thầu được lựa chọn.

Ban Mua sắm TSNN theo phương thức tập trung của Bộ KH&ĐT do Chánh Văn phòng Bộ làm Trưởng ban.