(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương để hoàn thiện 2 dự thảo Thông tư về lập hồ sơ mời thầu (HSMT), thời hạn tiếp nhận ý kiến trước ngày 7/12/2021.
Ảnh minh họa - internet

Ảnh minh họa - internet

Thứ nhất là Dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập HSMT mua sắm hàng hoá (gồm 2 mẫu: mẫu HSMT mua sắm hàng hóa áp dụng phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ và mẫu HSMT mua sắm hàng hóa áp dụng phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ). Thứ 2 là Thông tư quy định chi tiết lập HSMT xây lắp đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP (Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương), EVFTA (Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam) và UKVFTA (Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh và Bắc Ai-len).

Bộ KH&ĐT cho biết, việc xây dựng và ban hành 2 dự thảo Thông tư nói trên được thực hiện theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 100 của Nghị định số 95/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP.

Theo Dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập HSMT xây lắp đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của 3 hiệp định nói trên, HSMT không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng như nêu nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hoá, kể cả việc nêu tên nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ gây ra sự phân biệt đối xử, trừ trường hợp đấu thầu nội khối theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 95/2020/NĐ-CP và Điều 4 của Thông tư này; không đưa ra yêu cầu nhà thầu đã từng ký kết thực hiện một hoặc nhiều hợp đồng với cơ quan mua sắm của một quốc gia, vùng lãnh thổ cụ thể hoặc nhà thầu phải có kinh nghiệm cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ trong lãnh thổ của quốc gia, vùng lãnh thổ đó như là tiêu chí để loại bỏ nhà thầu.

HSMT cũng không được đưa ra yêu cầu về hàng mẫu. Trường hợp cần yêu cầu về hàng mẫu để đánh giá về kỹ thuật thì chủ đầu tư phải trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quá trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trong tờ trình phải nêu rõ lý do yêu cầu về hàng mẫu. Chủ đầu tư, bên mời thầu phải bảo đảm việc yêu cầu cung cấp hàng mẫu không dẫn đến làm tăng chi phí của gói thầu, hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Trường hợp HSMT có yêu cầu cung cấp hàng mẫu, nhà thầu có thể nộp bổ sung hàng mẫu trong vòng 5 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu.