(BĐT) - Công ty CP Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán: BMP) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021, dự kiến tổ chức ngày 27/4 tại TP.HCM.

Theo đó, trong năm 2021, Công ty dự kiến doanh thu 5.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 523 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,6% và 0,08% so với thực hiện trong năm 2020.

Bên cạnh đó, Công ty cũng trình cổ đông kế hoạch cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 63,2% bằng tiền mặt. Trong đó, đã tạm ứng 48,4% và còn 14,8%. Bước sang năm 2021, doanh nghiệp dự kiến cổ tức tối thiểu là 50% trên lợi nhuận sau thuế.

Năm 2020, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu đạt 4.685,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 522,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 23,6% so với thực hiện trong năm 2019.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 5,9% lên 3.017,3 tỷ đồng.