(BĐT) - UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn Tỉnh năm 2017. Mục đích của kế hoạch nhằm đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.
Bình Thuận đặt kế hoạch đấu giá 50 khu vực mỏ khoáng sản

Theo kế hoạch, trong năm 2017, số lượng các điểm mỏ đấu giá gồm 50 khu vực, với tổng diện tích 693,01 ha. Trường hợp nếu trong năm 2017 chưa thực hiện đấu giá hết các khu vực mỏ đã được phê duyệt trong kế hoạch này, thì các mỏ còn lại sẽ được chuyển sang đấu giá trong các năm tiếp theo.